KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả sớm điều trị thiếu máu mạc treo ruột cấp tính theo phác đồ đa mô thức

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         102 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả sớm điều trị thiếu máu mạc treo ruột cấp tính theo phác đồ đa mô thức

Đánh giá kết quả sớm điều trị thiếu máu mạc treo ruột cấp tính theo phác đồ đa mô thức

-------------- 1ỊBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ Hô CHÍ MINHLÝ Hưu TUẮNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ TIIIẺU MÁU MẠC TREO RUỌT CẤ

Đánh giá kết quả sớm điều trị thiếu máu mạc treo ruột cấp tính theo phác đồ đa mô thứcẤP TÍNĨĨ THEO PHÁC ĐỎ ĐA MÔ THỨCCHUYÊN NGÀNH: NGOẠI KHOA MÃ SÔ: CK 62 72 07 50LUẬN VĂN CHI YÊN KHOA C ẤP IINGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC IS. NGl YỀN ANH 1)

1 NGTHÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 ì)rfLỜ1 CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cua riêng tói. Các số liêu trong luận văn Là trung t Đánh giá kết quả sớm điều trị thiếu máu mạc treo ruột cấp tính theo phác đồ đa mô thức

hực và chưa được công bố trong bất kỳ công trinh nào khác.Tác gia luận vănLÝ Hữv TVÁNiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN........................................iDANH

Đánh giá kết quả sớm điều trị thiếu máu mạc treo ruột cấp tính theo phác đồ đa mô thức

MỤC TỪ VIÉT TẢT...............................ivDANH MỤC CÁC BÁNG.................................viiDANH MỤC CÁC HÌNH...............................

-------------- 1ỊBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ Hô CHÍ MINHLÝ Hưu TUẮNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ TIIIẺU MÁU MẠC TREO RUỌT CẤ

Đánh giá kết quả sớm điều trị thiếu máu mạc treo ruột cấp tính theo phác đồ đa mô thức.............2CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU.........................31.1 Đại cương về bệnh lý thiêu máu mạc treo ruột cấp tinh.31.2 Chân đoán thiêu máu

mạc treo niột câp tính............171.3Điêu trị thiêu máu mạc treo ruột câp tính......19CHƯƠNG 2 ĐOI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứư..............252. Đánh giá kết quả sớm điều trị thiếu máu mạc treo ruột cấp tính theo phác đồ đa mô thức

1Đối tượng nghiên cứu...........................252.2Phương pháp nghiên cứu.........................26CHƯƠNG 3 KÉT QUÀ NGHIÊN cửu.....................

Đánh giá kết quả sớm điều trị thiếu máu mạc treo ruột cấp tính theo phác đồ đa mô thức

...323.1Đặc đièm dịch te...............................323.2Triệu chứng lâm sàng...........................333.3Yeu to nguy cơ........................

-------------- 1ỊBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ Hô CHÍ MINHLÝ Hưu TUẮNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ TIIIẺU MÁU MẠC TREO RUỌT CẤ

Đánh giá kết quả sớm điều trị thiếu máu mạc treo ruột cấp tính theo phác đồ đa mô thức...............39

-------------- 1ỊBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ Hô CHÍ MINHLÝ Hưu TUẮNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ TIIIẺU MÁU MẠC TREO RUỌT CẤ