KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuống

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         112 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuống

Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuống

ọ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINNGUYÊN TITANII TÒNNH GIÁ KÉT QUÁ TẠO HÌNH NIỆU ĐẠO TRÊN BỆNH NHÂN LỎ TIỀU THẤP Ó QUY ĐẦU NHỎ

Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuống BẰNG KỸ THUẬTVẠT NGANG ÚP CÓ CUÓNLUẶN VÃN CHI YẾN KHOA CẤPTHÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH - NĂM 2020GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỔ CHÍ MINH

NGUYÊN THANH TÓNNH GIÁ KÉT QUẢ TẠO HÌNH NIỆU ĐẠO TRÊN BỆNH NHÂN LÔ TIỂU THẤP Ó QUY ĐẦU NHỎ BANG KỸ THUẬTVẠT NGANG ỦP CÓ CUÓNHUYÊN NGÀNH: NGOẠI NHI MÃ Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuống

SO: 62 72 07 35LUẬN VÃN CHUYÊN KHOA CAP 11NGƯỜĨHƯỚNG DÀN KĨTOA HỌC: TS. LỂ THANH HÙNGTĨTÀNIĨ PĨĨỎ ĨĨỎ CHÍ MĨNĨT NĂM 2020LÒI CẢM ƠNỈ ’Ớ7 lòng kinh trọn

Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuống

g và biềt ơn, tôi xin chân thành càìn ơn:Phó giáo sư, Tiên sì Lê Tân Sưn. người Thày đà diu dal lôi ngay lừ nhừng ngày dầu chập chừng hước vảo lình vự

ọ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINNGUYÊN TITANII TÒNNH GIÁ KÉT QUÁ TẠO HÌNH NIỆU ĐẠO TRÊN BỆNH NHÂN LỎ TIỀU THẤP Ó QUY ĐẦU NHỎ

Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuốngh Hùng, vừa là người Thây vừa là người Anh đáng kinh dà tận tinh chi dạy những kiên thức, nhừng kỷ năng và giúp dờ tòi trong suốt quá trinh học lập. n

ghiên cứu và hoàn thành luận văn này.Tôi xin gửi lời câm ơn chân thành đên:an Giám hiệu. Bộ môn Ngoại Nhi. phòng đào tạo Sau Dại học - Trường ại học Y Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuống

Dược TPHCM đà quan làm. giúp đờ. tạo mọi điêu kiện thuận lựi cho tôi trong quá trình học tập vả nghiên cửu.an Giám đòc. phòng Kê hoạch tông hợp, các

Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuống

bác sĩ và diêu dường khoa Ngoại Thận Tiết niệu Bệnh viện Nhi dong 1 TPHCM đã giúp đờ tỏi het sức nhiệt tinh trong suỏt thời gian học tập và làm luận v

ọ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINNGUYÊN TITANII TÒNNH GIÁ KÉT QUÁ TẠO HÌNH NIỆU ĐẠO TRÊN BỆNH NHÂN LỎ TIỀU THẤP Ó QUY ĐẦU NHỎ

Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuống tòi hoàn ihành nhiệm vụ học tập.rỏi vô củng biết ơn 32 bệnh nhi và người nhà bệnh nhi dà dỏng góp rất lớn cho sự thành còng cùa nghiên cứu này.Từ dày

lòng minh, tôi xin biết ơn sâu sãc den gia dinh, bạn bé dà luôn đòng hành, chia se và là nguôn động lực cho lôi Irong quàng ihời gian qua.Tôi xin châ Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuống

n thảnh cám ơn!Tác giàNguyễn Thanh TồnLÒÌ CAM ĐOANTôi xin cam đoan dây là còng trình nghiên cứu cùa riêng tói. Các sô liệu, kết quả nêu trong luận văn

Đánh giá kết quả tạo hình niệu đạo trên bệnh nhân lỗ tiểu thấp có quy đầu nhỏ bằng kỹ thuật vạt ngang úp có cuống

là trung thực và chưa từng được còng bố trong bat kỳ công trình nào khác.Tác gỉảNguyễn Thanh TônMỤC L

ọ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINNGUYÊN TITANII TÒNNH GIÁ KÉT QUÁ TẠO HÌNH NIỆU ĐẠO TRÊN BỆNH NHÂN LỎ TIỀU THẤP Ó QUY ĐẦU NHỎ

ọ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINNGUYÊN TITANII TÒNNH GIÁ KÉT QUÁ TẠO HÌNH NIỆU ĐẠO TRÊN BỆNH NHÂN LỎ TIỀU THẤP Ó QUY ĐẦU NHỎ