KHO THƯ VIỆN 🔎

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         59 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

GI AI PHẤP MARKETING GIÚP NÂNG CAO HlẸl QUẢ DOANH DỊCH vụ VẬN TẢI CÙA C ÔNG TY BÃO KIÊNMỤC LỤDANH MỤC CÁC BANG. BIẺƯ, sơ ĐÕ. HĨNH ẢNH.................

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên..lilLỜI MỞ ĐÂƯ..................................................1CHI ƠNG ỉ ỉ GIOI THIẸU......................................2Li Bỏi cành và lý do ng

hiên cứu...........................21.2Bão c«ão vân đề.......................................31.3Mục tiêu nghiên cứu.................................. Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

..........41.4Pliạm vi nghiên cún............................................51.5Phương pháp nghiên cứu........................................5CHƯƠNG

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

2: TÔNG QI AN LÝ THƯYỂT.......................................82.1.Khái niêm vã chức năng của marketing..........................82.11. Một sỗ khái m

GI AI PHẤP MARKETING GIÚP NÂNG CAO HlẸl QUẢ DOANH DỊCH vụ VẬN TẢI CÙA C ÔNG TY BÃO KIÊNMỤC LỤDANH MỤC CÁC BANG. BIẺƯ, sơ ĐÕ. HĨNH ẢNH.................

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên...............................102.1.2.2 Đặc diêm Marketing dịch vụ................................112.2.Quá tiình xây dung chiến lưọc marketing .....

....................132.3.Marketing mix....................................................152.3.1.Tồng quan về marketing mix......................... Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

..........152.3.2.Marketing mix cho kinh doanh dich vụ.....................172.3.2.1.Sàn phẩm (Sân phẩm)..................................172.3.2.2 Gi

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

ã cà (Price)............................................182.3.2.3. Place (Kênh phân phổi)...................................182.3.2.4. Promotion (Chiê

GI AI PHẤP MARKETING GIÚP NÂNG CAO HlẸl QUẢ DOANH DỊCH vụ VẬN TẢI CÙA C ÔNG TY BÃO KIÊNMỤC LỤDANH MỤC CÁC BANG. BIẺƯ, sơ ĐÕ. HĨNH ẢNH.................

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên............................212.3.27. Physical evidence (Cơ sờ vật chát).................21CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING cữ A CÔNGTY BÀO KI

ÊN.........................................................233.1.Tồng quan về cõng ty.............................................2313.1.1.Lịch sử hìn Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

h thành và pliát triển.........................233.1.2.Cơ cấu tồ chức............................................233.1.3.Hiệu quá kinlì doanh.........

Giải pháp marketing giúp nâng cao hiệu quả doanh dịch vụ vận tải của công ty bảo kiên

.............................243.2.Quail sát hoạt động marketing cùa cóng ụ- Bão kiên............273.2.1.Chiến luực marketing.........................

GI AI PHẤP MARKETING GIÚP NÂNG CAO HlẸl QUẢ DOANH DỊCH vụ VẬN TẢI CÙA C ÔNG TY BÃO KIÊNMỤC LỤDANH MỤC CÁC BANG. BIẺƯ, sơ ĐÕ. HĨNH ẢNH.................

GI AI PHẤP MARKETING GIÚP NÂNG CAO HlẸl QUẢ DOANH DỊCH vụ VẬN TẢI CÙA C ÔNG TY BÃO KIÊNMỤC LỤDANH MỤC CÁC BANG. BIẺƯ, sơ ĐÕ. HĨNH ẢNH.................