KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         54 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’ssỗ (221)_06 Giàng viên hướng dẫn: Phạm Thị Kim ThanhĐề tài: Các tiếu nhóm vãn hóa trong thời đại sô. Doanh nghiệp: BỈTVSNhóm 91.Nguyền Ngân Hà - 11201

1852.VÙ Khánh Nguyên - 112063993.Lục Bảo Liêm - 112076704.Đào Hoàng Anh - 112000555.Cư Thị Cúc- 112006756.Phạm Thào Ly - 112059877.Trân Phương An - 11 Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

200025Hà Nội, tháng 2 năm 2022LÒÌ Mở ĐĂUXuãt hiện lân dâu tại Mỹ vào thế kỷ XX, chính thức dược đưa vào lừ điên Tiếng Anh năm 1944. Marketing là thuật

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

ngũ’ bao gôm gốc “Market” (thị trường) và hậu tô “ing” chi hoạt động đưa sản phẩm ra thị trường. Sau gân một thê kỷ phát triển và vận động. Marketing

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s khái niệm Digital Marketing có lè dêu không còn xa lạ. Digital Marketing - tiếp thị trên nền tảng công nghệ sõ là một lình vực thay dôi và biên chuyế

n từng ngày. Điêu này đặt ra nhừng co’ hội và thách thức to lớn cho các doanh nghiệp trong việc cập nhật, nâm bãi các xu hướng dê khai thác tối ưu lợi Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

thế của Digital Marketing. Hiẽu biêt lõng quan vê các kênh tiêp thị sô trớ thành nên táng quan trọng đẽ các doanh nghiệp có thể vận dụng linh hoạt, đ

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

ón bầt sự thay đôi và triển khai thành công các chiến lược Marketing trên môi trường Digital.Vì vậy, có thế nói, bộ môn Digital Marketing dõi với sinh

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s căn bàn đẽ các Marketers có thẽ bước vào nghề và là bước bõ trợ cho nhiều ngành nghề khác. Chính bời vậy, nhóm nghiên cứu đà tìm hiếu và nghiên cứu v

ê một chù đẽ rất đáng được quan tâm trong thời đại hôm nay: Các tiẽu nhóm vãn hóa trong thời đại số. Đây chác chần sè là một đề tài hùM dụng, dặc biệt Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

dõi với các doanh nghiệp đang phài đối diện với nhừng hậu quà cùa đại dịch COVID - 19.Nhóm 9 chúng tôi cùng xin gừi lời câm 0*n chân thành đến 07 thà

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

nh viên trong nhóm vì đà nò lực hết mình đẽ hoàn thiện phần việc được giao cùng giảng viên Phạm Thị Kim Thanh - Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh t

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’sng vàng, bàn báo cáo có thẽ vàn còn một vài thiếu sót, nhóm nghiên cứu rất mong nhận được nhừng nhận xét, đánh giá từ quý giàng viên và bạn học đế cùn

g hoàn thiện đề tài!NGHIÊN CỨU VỀ CÁC TIẾU NHÓM VĂN HÓA TRONG THỜI ĐẠI SÕ QUA DOANH NGHIỆP BITI’S1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐẼ TÀI VÀ DOANH NGHIỆP1.1.Lý do lựa Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

chọn đê tàiDigital Marketing hay còn được gọi là tiếp thị trực tuyến bao gôm các hoạt động marketing trên tất cà nền tàng kỳ thuật sõ. Digital Market

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

ing đà có mặt lâu đời tại nhiều đất nước trên thế giới và đang trên đà phát triẽn mạnh mè tại Việt Nam trong 5 năm trờ lại đây. Digital Marketing đà t

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’sruyền thống. Digital marketing giúp doanh nghiệp có thế tiếp cận dõi tượng khách hàng tiêm năng nhanh hơn và xác định những mong muốn ngầm cùa dõi tượ

ng khách hàng mục tiêu một cách dè dàng, chính xác hơn.Đặc biệt, đứng trước tình hình dịch bệnh kéo dài nghiêm trọng. Digital Marketing chính là chiếc Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

đòn bây thương mại cho mọi doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam nói riêng và toàn thê giới nói chung. Nên tảng Digital sở him sổ lượng dừ liệu người

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

dùng khống lô thông qua việc thu thập dừ liệu người dùng khai báo hoặc lịch sừ hoạt động. Tính đến tháng 1 năm 2021, lượng người sú’ dụng Internet tr

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s thể thấy, vai trò vì đại cùa Digital Marketing không thề bị phủ nhận và châc chân sè tiêp tục lớn mạnh hơn nừa trong thời đại công nghệ số.Trong thế

giới rộng lớn cùa Digital Marketing, doanh nghiệp cần đậc biệt chú trọng tới ba tiếu nhóm vãn hóa - chìa khóa mờ ra vị trí dàn đầu về thị phần: Giới t Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

rè (Youth) - Cộng đông mạng (Netizen) - Phụ nử (Women), hay còn được gọi tât là YNM. Mồi phân khúc nhò trong 3 nhóm tiếu vãn hóa trên đều đù lớn dẽ ki

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

ến tạo một thị trường cho doanh nghiệp hoạt động bền vũng.Giới trẻ (Youth) là tiêu nhóm tạo ra xu hướng cho xà hội hiện đại trong mọi lình vực văn hóa

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s là theo sau và dựa vào các gợi ý cúa giới trẻ. Khách hàng thế hệ trẻ thường sè là nhưng người đâu tiên trài nghiệm sân phẩm mới, từ đó thường trờ thà

nh mục tiêu quan trọng dâu tiên trong mât cùa các nhà liẽp thị. Một khi các sán phẩm mới được giới trẻ tiẽp nhận, các sản phẩm này sè thường vươn tới Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

thị trường chủ đạo một cách thành công.Người phụ nữ (Women) ờ nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam. được coi là “tay hòm chìa khóa” cùa cà g

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

ia đình, phụ trách tính toán cân dõi chi tiêu và đóng vai trò là khách hàng đại diện cho nhừng thành viên chưa đù khà năng tài chính trong gia đình. V

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’so.Khi nói đến việc úng hộ thương hiệu trong (hời đại số, không phải (ât cá khách hàng đêu gióng nhau. Một sô phân khúc cỉựa vào sở (hích cá nhân và nh

ững điêu họ (hây lừ quáng cáo, vì thê sự ủng hộ thương hiệu lừ người khác không ảnh hưởng đến họ. Ngoài ra, họ cũng không chia sẻ trâi nghiệm cùa họ v Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

ới nhừng người khác. Các phân khúc khác lại có xu hướng đang gia tăng là yêu câu và đưa ra các khuyến nghị vẽ chương hiệu. Chính họ là những người có

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

khả năng cao trớ thành người ủng hộ (rung thành cúa các thương hiệu.Như vây, có thê kháng định. YWN là ba nhóm tiêu vãn hóa có (âm ánh hưởng lớn nhất

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’smõi quan tâm cùa minh qua hầu hết các chiến dịch marketing. YWN chính là ba tiếu nhóm vãn hóa mang tính quyết định tới thị phần cùa Bill’s và đà được

nhàn hàng coi trọng trong quá trình định vị cùng như xây dựng thương hiệu trong nhùng ngày đâu tiên. Các chiến lược marketing của Bill’s đều hướng đến Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

một trong nhùng nhóm tiếu vãn hóa đẽ tạo sức hấp dàn và độ nhận diện cho nhàn hàng. Như vậy, nhìn vào cà hành trình và nhùng gì mà Bill’s đạt được, b

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

a nhóm tiếu vãn hóa chính là yếu tõ then chốt tạo nên các bước ngoặt thành công của thương hiệu.Bời vậy, sau khi tìm hiếu vê doanh nghiệp và tiếp thu

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’sc tiếu nhóm vãn hóa trong thời đại số” quan doanh nghiệp BITI’S.2. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP BITPS2.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp BITI’SQua hơn

39 năm hoạt động sàn xuất kinh doanh với bao thăng trầm và thách thức, giờ đây. Bill’s đà lớn mạnh và phát triẽn đi lên cùng đãt nước, trờ thành một Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

thương hiệu uy tín, tin cậy và quen thuộc với người tiêu dùng và là niềm tự hào cùa người Việt Nam về một "Thương hiệu Quốc gia’’ trong lình vực Giày

Đề tài marketing công nghệ số (digital marketing đề tài các tiểu nhóm văn hóa trong thời đại số doanh nghiệp biti’s

dép uy tín và chất lượng. Từ một cơ sờ sàn xuất nhò khởi nghiệp từ nãm 1982 chì với 20 công nhân nhưng có sự quyết tâm cao độ, ý chí và luôn (ự khiêm

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÕC DÂNBẢN BÁO CÁOBộ môn: Marketing công nghệ sỗ (Digital Marketing) Lớp học phân: Marketing công nghệ s