KHO THƯ VIỆN 🔎

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch team building của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch lửa việt (tại tp hcm)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         169 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch team building của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch lửa việt (tại tp hcm)

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch team building của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch lửa việt (tại tp hcm)

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸ TP.HCMHUTECHUniversityDÒ NGUYÊN Tin KTM emCÁC YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYÉT ĐỊNH LỤA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH DU

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch team building của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch lửa việt (tại tp hcm)U LỊCH “TEAM BUILDING” CỦA DU KHÁCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HŨU HẠN DU LỊCH LƯA VIỆT (TRƯỜNG HỢP NGHIÊN cúư TẠI TP.HCM)LUẬN VĂN THẠC sĩChuyên ngành: Q

uàn trị dịch vụ du lịch và lừ hành Mà ngành: 8 81 01 03TP. HO CHÍ MINH, tháng 09 năm 2021h........Ị H H ■!■!!■ ..............................ít------- Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch team building của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch lửa việt (tại tp hcm)

---------- IfflBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸ TP. HCMĐỒ NGƯYẺN THỊ KIM CHI•CÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LựA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH D

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch team building của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch lửa việt (tại tp hcm)

U LỊCH “TEAM BUILDING” CỦA DU KHÁC H TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH LỬA VIỆT (TRUÔNG HỌP NGHIÊN cưu TẠI TP.HCM)LUẬN VĂN THẠC sĩChuyên ngành:

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸ TP.HCMHUTECHUniversityDÒ NGUYÊN Tin KTM emCÁC YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYÉT ĐỊNH LỤA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH DU

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch team building của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch lửa việt (tại tp hcm)nil CÔNG NGHỆ I P. IICM CỘNG HÒA NÀ HỘI ( III NGHÍA VIỆT NAM VIẸN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌCĐộc lập - Tự (lo - Hạnh phúcCÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN 1 HÀNH TẠI TRƯỞN

G DẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ('án bộ hướng dần khoa học: PGS. TS. Nguyền Phủ tụI.uận vãn Thạc sì được bào vệ tại Trường Dại học (’óng nghệ TP. HCM ngày Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch team building của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch lửa việt (tại tp hcm)

9 tháng 9 năm 2021Thành phần Hội dồng dánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm:TTIIọ và tenChức danh Hội dồng1PCS. TS Nguyễn Quyết ThangChú tịchTS. Ngô Quang Huâ

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch team building của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch lửa việt (tại tp hcm)

nPhán biện 13TS. Vòng Thình NamPhán biện 24TS. Vũ Vãn Đôngủy viên5TS. Nguyền Văn TânUy viên, Thư kýXác nhận cua Chú tịch IIỘi dồng dánh giá Luận sau k

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸ TP.HCMHUTECHUniversityDÒ NGUYÊN Tin KTM emCÁC YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYÉT ĐỊNH LỤA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH DU

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch team building của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch lửa việt (tại tp hcm)DẠI HỌCDộc lập - Tự (lo - Hạnh phúcTP. HCM, ngày....tháng nảm 202ỉNHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC sỉIIo tên học viên: Đồ Nguyền Till Kim ChiGiới tinh: Nữ

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸ TP.HCMHUTECHUniversityDÒ NGUYÊN Tin KTM emCÁC YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYÉT ĐỊNH LỤA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH DU