KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến mũi né của khách du lịch nội địa hậu covid 19

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         170 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến mũi né của khách du lịch nội địa hậu covid 19

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến mũi né của khách du lịch nội địa hậu covid 19

BỌ GIÁO DỰC yÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ( ÔNG NGHỆ TP. HCMDÕ TĨĨỊ HOÀNG YÉNNGHIÊN cưu CÁC YỂU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN sự LựA CHỌN ĐIỂM ĐỂN MŨI NÉ CỦA KHÁCH DU

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến mũi né của khách du lịch nội địa hậu covid 19 LỊCH NỘI ĐỊA HẬU COVID 19LUẬN VÀN THẠC sĩChuycn ngành: Quàn trị dịch vụ du lịch & lữ hành Mà số ngành: 8 81 01 03TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 2021BỌ GIÁO

DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCMDO THỊ HOÀNG YỀNNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Sự LựA CHỌN ĐIỂM ĐÉN MŨI NÉ CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI Đ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến mũi né của khách du lịch nội địa hậu covid 19

ỊA HẬU C0V1D 19LUẬN VÀN THẠC sĩChuyên ngành: Quàn trị dịch vụ du lịch & lừ hành Mà số ngành: 8 81 01 03CÁN Bộ HƯỚNG DÁN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỀN PHỦ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến mũi né của khách du lịch nội địa hậu covid 19

I ụTP. Hổ Chi Minh, tháng 9 năm 2021TRƯỜNG ĐH CÕNG NGHÉ TP HCM CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA \TẸT NAM \TẸN ĐÀO TẠO SAV ĐẠI HỌCĐộc lập - Tự (lo - Hạnh phúc

BỌ GIÁO DỰC yÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ( ÔNG NGHỆ TP. HCMDÕ TĨĨỊ HOÀNG YÉNNGHIÊN cưu CÁC YỂU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN sự LựA CHỌN ĐIỂM ĐỂN MŨI NÉ CỦA KHÁCH DU

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến mũi né của khách du lịch nội địa hậu covid 19ng Đại học Công nghệ TP. IICM ngày 9 tháng 9 nàm 2021Thành phân HỘI đông đánh giá I .uạn ván rhạc sĩ gồm:TTIIọ và tênChức danh Hội dồngìPGS. I S. Nguy

en Quyết Thắng(’hù lịch2TS. Nguyền Vãn TânPhan biện 13TS. Ngô Quang HuânPhan biện 24TS. Vòng Thinh Namủy viên5TS. Vũ Vãn ĐôngUy viên. Thư kýXác nhận c Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến mũi né của khách du lịch nội địa hậu covid 19

ùa ('hú lịch Hội đông đánh giá Luận sau khi Luận vân đà được sứa chừa (nếu có).('hủ (Ịch Hội đồng đánh giá LVPGS.TS. NGVYÉN ỌVYẺT THANGTRƯƠNG ĐH CÓNG

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến mũi né của khách du lịch nội địa hậu covid 19

NGHÊ TP. HCMCỌNG HÒA XẢ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVIẸN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌCĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTP IICM. ngày 26 tháng 1 nãm 2021NHIỆM VỤ LUẬN VÃN TH

BỌ GIÁO DỰC yÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ( ÔNG NGHỆ TP. HCMDÕ TĨĨỊ HOÀNG YÉNNGHIÊN cưu CÁC YỂU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN sự LựA CHỌN ĐIỂM ĐỂN MŨI NÉ CỦA KHÁCH DU

BỌ GIÁO DỰC yÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ( ÔNG NGHỆ TP. HCMDÕ TĨĨỊ HOÀNG YÉNNGHIÊN cưu CÁC YỂU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN sự LựA CHỌN ĐIỂM ĐỂN MŨI NÉ CỦA KHÁCH DU