KHO THƯ VIỆN 🔎

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến tp hcm của du khách nhật bản

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         148 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến tp hcm của du khách nhật bản

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến tp hcm của du khách nhật bản

Bõ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸ TP. HCMHUTECHUniversityLÊ VÀN BÌNHCÁC YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH •QUAY TRỎ LẠI ĐIẺM ĐÉN THÀNH PHÓHỒ CH

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến tp hcm của du khách nhật bảnHÍ MINH CỦA DU KHÁCH NHẬT BẢNLUẬN VÃN THẠC sĩChuyên ngành: Quân Trị Địch Vụ Du Lịch Và Lừ Hành Mã số ngành: 60340103TP HÒ CHÍ MINH, tháng 09 nám 2021B

ộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸ TP. HCMLÊ VÀN BÌNHCÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH •QUAY TRỎ LẠI ĐIẺM ĐÉN THÀNH PHÓHÒ CHÍ MINH CỦA DU KHÁ Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến tp hcm của du khách nhật bản

CH NHẬT BẢNLUẬN VĂN THẠC sĩChuyên ngành: Quân Trị Địch Vụ Đu Lịch Và Lừ HànhMà số ngành: 60340103HƯỜNG DẲN KHOA HỌC: PGS.TS. NGVYỀN THANH LÂMTP HÔ CHÍ

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến tp hcm của du khách nhật bản

MINH, tháng 09 năm 2021(’ÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN I HÀNH TẠI TRƯỜNG DẠI HỌC CÔNG NGHỆ TE. HCMCán bộ hướng dần khoa học: PGS.TS Nguyền Thanh LâmLuận vân Th

Bõ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸ TP. HCMHUTECHUniversityLÊ VÀN BÌNHCÁC YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH •QUAY TRỎ LẠI ĐIẺM ĐÉN THÀNH PHÓHỒ CH

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến tp hcm của du khách nhật bảndanh Hội đồng1PGS I S. Nguyen Phú Tụ('hũ tịch2TS. Bùi Hồng ĐàngPhăn biện 13TS. Trương Quang DũngPhăn biện 24TS. Nguyền Thành Longủy viên5TS. Trằn Văn

Thòngủy viên. Thư kýXác nhận cua Chủ tịch HÔI dòng đánh giá Luận vãn sau khi Luận vãn đà được sưa chữa (nếu có).Chù lịch Hội đông đánh giá luận vănTRƯ Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến tp hcm của du khách nhật bản

ỜNG ĐH CÕNG NGHẸ TP.HCM CỌNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHÌA VIỆT NAM Viên Dào tao sau Dai HoeDóc lâp - Tự do - Hanh Phúc

Bõ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸ TP. HCMHUTECHUniversityLÊ VÀN BÌNHCÁC YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH •QUAY TRỎ LẠI ĐIẺM ĐÉN THÀNH PHÓHỒ CH

Bõ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸ TP. HCMHUTECHUniversityLÊ VÀN BÌNHCÁC YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH •QUAY TRỎ LẠI ĐIẺM ĐÉN THÀNH PHÓHỒ CH