KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         190 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

DẠI HỌC in É TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCCAO NGUYÊN KHÁNH HUYẺNQUAN HỆ KINH TÉ, CHÍNH TRỊ HÀN QUÓC - NHẶT BẢN (1980 - 2013)LUẬN ÁN TIÉN Sĩ sữ HỌCIII É-NÀN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013) 201«CAO NGUYÊN KHÁNH HUYÊNQUAN HỆ KINH TÉ, CHÍNH TRỊ HÀN QƯÓC - NHẬT BẢN (1980-2013)Chuyên ngành: Lịch sứ thê giói Mã số: 62 22 03 11LUẬN ÁN TIÉN sỉ

sử HỌCNguôi hướng dẩn khoa học: PGS.TS. HOÀNG VÃN HIÊNLỜI CAM DOANrói xin cam đoan đầy là công trình nghiên cửu cua riêng lôi. Các sò liệu, kèt quả ng (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

hiên cứu nêu trong luận án lã trung thực. Những kết luận của luận án chưa limg được công bó trong bàl cử cóng trinh nào khác.Huê. ngày tháng năm 2018

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

l ác giàCao Nguyễn Khánh HuyềnLời Cảm ơnYr /;Trong quả trình.thực hiện luận án tiền sỉ. tỏi dà nhận dược sự hồ trợ quý bán iềucá nháĩỉ^ơ qiianvà dơn v

DẠI HỌC in É TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCCAO NGUYÊN KHÁNH HUYẺNQUAN HỆ KINH TÉ, CHÍNH TRỊ HÀN QUÓC - NHẶT BẢN (1980 - 2013)LUẬN ÁN TIÉN Sĩ sữ HỌCIII É-NÀN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)dờ tòi ng suốt thời gian thực hiện đề tài này. Tôi chân thành câm ơn Ban Giâm dổc, Ban Đào tạo Đại học Hue, Ban Giám hiệu. Phòng Đào tạo Sau đại học v

à Ban Chu hiệm Khoa Lịch cũa Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế dỗ tạo mọi diều kiện thuận lợi đế tôi hoàn thành luận án.Tôi xin gửi tời tri ân sâu (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

sác den quý thủy cỏ thuộc Khoa Lịch sứ và Bộ môn Lịch sư thế giới cùa trường Đại học Khoa học - Dại học Huề dã luôn quan tám, dộng viên, giúp dờ tòi

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

trong quả trình nghiên cửu và thực hiện dề tài.Tôi cùng trân trọng câm ơn Ban lành dạo và cán bộ í 'iện Nghiên cừu Đông Bắc A. Viện Nghiên cứu Dòng Na

DẠI HỌC in É TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCCAO NGUYÊN KHÁNH HUYẺNQUAN HỆ KINH TÉ, CHÍNH TRỊ HÀN QUÓC - NHẶT BẢN (1980 - 2013)LUẬN ÁN TIÉN Sĩ sữ HỌCIII É-NÀN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)án.Cuối cùng, tôi xin bày tô lời căm ơn den bạn bè, dặc biệt là lòng biết ơn sâu sắc đền gia đinh thân yêu dà luôn quan tàm, động viên vờ đồng hành bè

n tòi trong quá trình thực hiện dề tài luận án. Dây chinh là nguồn dộng lực to lớn giúp tỏi vượt qua mọi trớ ngại đẻ no lực phân đẩu đạt nhùng kêt quà (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

nhất dinh trong học tập, công rác và cuộc song.Huề, thảng 11 nám 2018 Tác giàCao Nguyễn Khánh HuyềnDANH MỤC CỤM TỪV1ÉT TẤTCHỮ VTÉT TÁTTIẾNG ANHTIỂNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

VIẸTADIZAir Defense Identification ZoneVùng nhận dạng phòng khôngAWAAsia’s Women AssociationHiệp hội Phụ nừ châu ÁAPECAsia - Pacific Economic Cooperat

DẠI HỌC in É TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCCAO NGUYÊN KHÁNH HUYẺNQUAN HỆ KINH TÉ, CHÍNH TRỊ HÀN QUÓC - NHẶT BẢN (1980 - 2013)LUẬN ÁN TIÉN Sĩ sữ HỌCIII É-NÀN

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)JKFTAChina - Japan - South Korea FTAHiệp dịnlì thương mại lự do Trung Quốc - Hàn Quốc -Nhật BânCNCSChủ nghĩa cộng sânEPAsEconomic Partnership Agreemen

tsHiệp định đối tác kinh tếEACEast Asian CommunityCộng đồng Đông Á (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

DẠI HỌC in É TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCCAO NGUYÊN KHÁNH HUYẺNQUAN HỆ KINH TÉ, CHÍNH TRỊ HÀN QUÓC - NHẶT BẢN (1980 - 2013)LUẬN ÁN TIÉN Sĩ sữ HỌCIII É-NÀN

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook