KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Cơ Sở Y Tế Công Lập Tỉnh Quảng Ngãi

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         271 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Cơ Sở Y Tế Công Lập Tỉnh Quảng Ngãi

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Cơ Sở Y Tế Công Lập Tỉnh Quảng Ngãi

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHBÙI THỊ YÉN LINHTỎ CHÚC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC co SỞ Y TÉ CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NGÃILUẬN ÁN TĨẾN S

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Cơ Sở Y Tế Công Lập Tỉnh Quảng NgãiST KINH TẾHÀ NỌT-2014BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHBÙI THỊ VÉN LINHTÓ CHÚC CÔNG TÁC KÉ TOÁN TẠI CÁC co SỎ Y TÉ CÔNG LẶP TỈNH QUÃ

NG NGÃIChuyên ngành: Ke toán Mã số: 62.34.30.01LUẬN ÁN TIẾN sĩ KINH TẾNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:1.PGS.TS. Phạm Văn Đăng2.TS. Trần Văn HộiHÀ NÔI-2014LỜI (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Cơ Sở Y Tế Công Lập Tỉnh Quảng Ngãi

CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày ìà còng trình nghiên cừu độc ỉập của riêng tòi.Còng trình này chưa từng được sư dụng cho việc nhận học vi nào.So liệu sữ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Cơ Sở Y Tế Công Lập Tỉnh Quảng Ngãi

dụng trong luận án là chinh xác, trung thực và có nguồn goc rô ràng.Luận ủn có kế thừa kểt quà nghiên cứu của một so nghiên cừu khác dưới dạng trích d

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHBÙI THỊ YÉN LINHTỎ CHÚC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC co SỞ Y TÉ CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NGÃILUẬN ÁN TĨẾN S

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Cơ Sở Y Tế Công Lập Tỉnh Quảng NgãiHÀN MỞ ĐÀU.............................................................i1.ĩ.ý do chọn dề tài.........................................................i

2.Mục dích nghiên cứu luận án........................................iii3.Dổi tượng và phạm vi nghiên cửu luận án............................iii4.Ỷ ng (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Cơ Sở Y Tế Công Lập Tỉnh Quảng Ngãi

hía khoa học và thực lien.......................................iv5.Phương pháp nghiên cứu..............................................iv6.Tổng quan

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Cơ Sở Y Tế Công Lập Tỉnh Quảng Ngãi

dề tài nghiên cíni......................................viii7.Kết cấu luận án....................................................xivCHƯƠNG 1: NHƯNG LÝ

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHBÙI THỊ YÉN LINHTỎ CHÚC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC co SỞ Y TÉ CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NGÃILUẬN ÁN TĨẾN S

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHBÙI THỊ YÉN LINHTỎ CHÚC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC co SỞ Y TÉ CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NGÃILUẬN ÁN TĨẾN S