KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         167 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN XUÂN BÁCHQUAN HỆ KINH TÉ CỦA TRUNG QUÓC VỚI CHÂU PHI KẺ TÙ NĂM 2000 ĐẾN NAY VÀ GỢI

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt NamI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAMNgành: Kinh ĩé quốc ĩế Mã số: 9 31 01 06LUẬN ÁN TIẾN SĩNgười hướng dẫn khoa học:1.PGS.TS. Bùi Nhật Quang2.PGS.TS. Nguyen Mạ

nh HùngHà Nội, Năm 2019LỜI CAM DOANlói xin cam đoan dây lã công trinh nghiên cứu cua riêng tỏi. Các sô liệu, kết qua trình bày trong luận án là tiling (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Nam

thực và chưa từng dược ai công bố trong bất ki’ công trinh nào khác.Tôi xin cam đoan luận án được lien hành nghiên cứu một cách nghiêm lúc và kết quả

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Nam

lighten cứu của các nhà nghicn cứu đi trước đà được tiếp thu một cách chân thực, cấn trọng, cô trích nguồn dần cụ thẻ trong luận án.Hà Nội, ngày thán

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN XUÂN BÁCHQUAN HỆ KINH TÉ CỦA TRUNG QUÓC VỚI CHÂU PHI KẺ TÙ NĂM 2000 ĐẾN NAY VÀ GỢI

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Namthày cô giáo, chuyên viên Khoa Quoc te học. Phòng Quân lý đào lạo. Học viện Khoa học xà hội đà giàng dạy, truyền đạt kicn thức và tạo điêu kiện thuận

lọi. giúp dờ tôi trong quá trinh học tập. nghiên cứu và thực hiện luận án tiến sỳ.Tói xin bày tỏ lỏng biết em sâu sac den PGS.TS. Bùi Nhật Quang và PG (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Nam

S.TS. Nguyền Mạnh Hùng, nhùng người thày hướng đản khoa học đà chi đản cho tôi nhùng kiến thức chuyên sâu và phương pháp luận trong thời gian tòi nghi

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Nam

ên cửu. thực hiện luận án.Xin chân thành câm em các đóng nghiệp, gia đinh và bạn bè đâ động viên, giúp đờ và lạo ẽỉiều kiện ihuận lợi cho lôi trong qu

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN XUÂN BÁCHQUAN HỆ KINH TÉ CỦA TRUNG QUÓC VỚI CHÂU PHI KẺ TÙ NĂM 2000 ĐẾN NAY VÀ GỢI

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Nam......................................iiLỜI CÁM ƠN......................................................iiiDANH MỤC CÁC BÂNG..........................

......................viDANH MỤC CÁC HÌNH...............................................viiDANII MỤC CÁC Cl lơ VlP.T TAT.............................. (Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Nam

...............viiiMỜ DÃƯ............................................................1ỉ. Tính cấp ihicl cùa đè lài....................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế Của Trung Quốc Với Châu Phi Từ Năm 2000 Đến Nay Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Nam

..12.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu cùa luận vãn...................33.Đổi tượng và phạm vi nghiên cứu cua luận vãn...........................44.(.'ác

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN XUÂN BÁCHQUAN HỆ KINH TÉ CỦA TRUNG QUÓC VỚI CHÂU PHI KẺ TÙ NĂM 2000 ĐẾN NAY VÀ GỢI

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN XUÂN BÁCHQUAN HỆ KINH TÉ CỦA TRUNG QUÓC VỚI CHÂU PHI KẺ TÙ NĂM 2000 ĐẾN NAY VÀ GỢI