KHO THƯ VIỆN 🔎

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho thành phẩm tại công ty TNHH MTV smartdoor 168

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         94 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho thành phẩm tại công ty TNHH MTV smartdoor 168

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho thành phẩm tại công ty TNHH MTV smartdoor 168

ĐẠI HỌC QUÕC GIATP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOATRĂN THỊ CHÚC GIANGGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUÁN LÝ HÀNGTỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV SMART

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho thành phẩm tại công ty TNHH MTV smartdoor 168TDOOR 168SOLUTION TO COMPLETE THE MANAGEMENT OFSTORAGE WAREHOUSES AT SMARTDOOR 168Chuyên ngành: Quán trị kinh doanh Mà sổ: 60 34 01 02KHÓA LUẬN THẠC s

ĩTP. HỒ CHÍ MINH, tháng 11 năm 2018CÔNG TRÌNH Được HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG TP.HCMCán bộ hướng dân khoa học: TS. ĐƯỜNG VÒ HÙNGCán Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho thành phẩm tại công ty TNHH MTV smartdoor 168

bộ châm nhận xét 1:Cán bộ chãm nhận xét 1:Khóa luận thạc sì được bào vệ tại Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM ngày 23 tháng 11 năm 2018Thành phầ

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho thành phẩm tại công ty TNHH MTV smartdoor 168

n Hội đông đánh giá khóa luận thạc sì gồm:1Chù tịch: PGS.TS NGUYỀN MẠNH TUÂN2Thư kí: TS. NGUYỀN THỊ ĐỨC NGUYÊN3ủy viên: TS. NGUYÊN THỦY QUỲNH LOANXác

ĐẠI HỌC QUÕC GIATP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOATRĂN THỊ CHÚC GIANGGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUÁN LÝ HÀNGTỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV SMART

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho thành phẩm tại công ty TNHH MTV smartdoor 168HỌC QƯÕC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOAĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc1'p.HCM, ngày., .tháng 10 năm 2018NHIÊM VU K

HÓA LUÂN THAC sĩHọ tôn học viên:TRĂN THỊ CIIỦC GIANGMSI IV: 1670413Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1991No*i sinh: An GiangChuyên ngành:QUÁN TRỊ KINH DOAN Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho thành phẩm tại công ty TNHH MTV smartdoor 168

HMã sô: 60 34 01 02I. TÊN ĐÈ TÀI: GIÃI PIIÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUÀN LÝ TÒN KHO THÀNH PHẮM TẠI CÔNG TY TNHH MTV SMARTDOOR 168II.NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho thành phẩm tại công ty TNHH MTV smartdoor 168

>Tìm hiểu, phân tích thực trạng công tác quán lý tồn kho thành phẩm cúa Công tv TNIIII MTV Smartdoor 168.>Đánh giá hiệu quà quàn lý hàng tòn kho tại C

ĐẠI HỌC QUÕC GIATP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOATRĂN THỊ CHÚC GIANGGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUÁN LÝ HÀNGTỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV SMART

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho thành phẩm tại công ty TNHH MTV smartdoor 168I.NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 12/10/2018IV.CÁN Bộ HƯỚNG DẪN : TS. ĐƯỜNG VÒ HÙNG

ĐẠI HỌC QUÕC GIATP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOATRĂN THỊ CHÚC GIANGGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUÁN LÝ HÀNGTỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV SMART