KHO THƯ VIỆN 🔎

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         191 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

Mở ĐÂU1Tính cấp thiết cùa đẽ tàiTrong quá trình phát triển KT-XH, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đỏng vai trò quan trọng và khắng định được

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAMc vị trí của minh là trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và tạo ra phương tiện thanh toán trong nền kinh tẽ. Hoạt động của NHTM liên quan đến h

ầu hết các lĩnh vực cùa nền kinh tẽ, nhiều cuộc khùng hoàng kinh tế thế giới và Việt Nam xuất phát từ khùng hoàng tài chính- ngân hàng. Trên thế giới HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

đã chúng kiến sự sụp đố của ngân hàng LemanBrother ngày 15/09/2018, gây chấn động toàn cầu, châm ngòi cho cuộc khùng hoàng kinh tế tồi tệ nhất nhiều t

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

hế hệ. Ờ Việt Nam, trước năm 2012, nền kinh tế và hệ thống ngân hàng thực thi chính sách tăng trưởng đầy tham vọng và dân đến hệ lụy là thanh khoản cù

Mở ĐÂU1Tính cấp thiết cùa đẽ tàiTrong quá trình phát triển KT-XH, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đỏng vai trò quan trọng và khắng định được

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAMệ như Navibank, Habubank, GP bank. Trước tình hình đó ngành ngân hàng đà và đang tiên hành tái câu trúc với mục tiêu lành mạnh hỏa, nâng cao năng lực

tài chính, đôi mới hệ thông quân trị ngân hàng theo hướng hiện đại phù hợp với thông lệ quôc tế. Để tồn tại và phát triển ôn định, bản thân mòi ngân h HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

àng phải đôi mới chính mình mà một trong những vãn đề được coi trọng hàng đầu là tăng cường hiệu quà quàn trị tài chính.Có rất nhiều thông tin mà nhà

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

quàn trị ngân hàng tiếp cận như thông tin kinh tế vì mô, thông tin về kế hoạch chiến lược phát triẽn cùa ngành, thông tin tù’ hệ thống kế toán cùa ngâ

Mở ĐÂU1Tính cấp thiết cùa đẽ tàiTrong quá trình phát triển KT-XH, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đỏng vai trò quan trọng và khắng định được

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAMiện phân tích tài chính đẽ đánh giá lình hình tài chính NHTM trong quá khứ và hiện tại, từ đó dự đoán tình hình tài chính trong tương lai làm cơ sở ch

o việc ra quyết định. Do đó, phân tích tài chính là công cụ cao cấp, không thế thiêu đẽ quản trị tài chính NHTM.Theo số liệu của Ngân hàng Nhà Nước, t HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

ính đên 31/12/2017, trong nước có 35 NHTM thi có 31 NHTM cô phân, trong số đó có 10 NHTMCP niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đây là các “ông lớn”

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

trong ngành ngân hàng về quy mô vốn, quy mô hoạt động, hiệu quả hoạt động. Các NHTMCP niêm yết luôn đi đâu trong việc áp dụng các thông lệ quốc tẽ, cá

Mở ĐÂU1Tính cấp thiết cùa đẽ tàiTrong quá trình phát triển KT-XH, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đỏng vai trò quan trọng và khắng định được

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM còn giàn đơn, nội dung phân tích chưa toàn diện nên chưa phát huy tối đa hiệu quà quàn trị cùa công cụ này.Nhìn nhận trên khía cạnh lí luận, đả có mộ

t số nghiên cứu vê phân tích tài chính doanh nghiệp và phân tích hoạt động cùa NHTM nhưng chưa có nghiên cứu nào chuyên sâu về nội dung phân tích tài HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

chính NHTMCP niêm yếtXuất phát từ nhũng đòi hòi cà về lí luận và thực tiền tác già đà lựa chon đề tài Nghiên cứu sinh cùa mình là “Hoàn thiện nội dung

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ò' Việt Nam”.2Mục tiêu nghiên cứu của luận ánMục tiêu cơ bàn, xuyên suốt cùa luận án là úng dụng khung lý thu

Mở ĐÂU1Tính cấp thiết cùa đẽ tàiTrong quá trình phát triển KT-XH, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đỏng vai trò quan trọng và khắng định được

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM các NHTMCP niêm yết ờ Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giài pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ờ Việt Nam nhâm đáp úng nhu

cầu thông tin phụ vụ quàn trị cùa các nhà quàn lý ngân hàng.Từ mục tiêu cơ bàn, mục tiêu cụ thẽ cùa luận án bao gồm:-Làm rõ lý luận cơ bàn về NHTM, ph HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

ân tích tài chính NHTM (Mục tiêu 1)-Xây dựng nội dung phân tích tài chính NHTM phục vụ quản trị (Mục tiêu 2)-Mô tá thực trạng và đánh giá thực trạng n

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

ội dung phân tích tài chính của các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam. (Mục tiêu 3)-Đề xuât các giái pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP

Mở ĐÂU1Tính cấp thiết cùa đẽ tàiTrong quá trình phát triển KT-XH, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đỏng vai trò quan trọng và khắng định được

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM nghiên cứu+ Vẽ nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu lý luận và thực trạng, đê xuãt giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính của các NHTMCP

nhẳm cung cãp thông tin phục vụ quàn trị ngân hàng.+Về không gian: Giới hạn tại các NHTMCP niêm yết ờ Việt Nam hiện nay+ Vê thời gian: Luận án nghiên HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

cứu trong giai đoạn 2013-201724Phương pháp luận và phương pháp nghiên cửu cùa luận án4.1.Phương pháp luận được sử dụng trong nghiên cứuTác già sử dụn

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

g triết học Mác- Lênin, cụ thê sừ dụng phép duy vật biện chứng và phép duy vật lịch sù’ đẽ làm phương pháp luận cho luận án. Phương pháp này là nền tả

Mở ĐÂU1Tính cấp thiết cùa đẽ tàiTrong quá trình phát triển KT-XH, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đỏng vai trò quan trọng và khắng định được

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAMuĐê hoàn thành được mục tiêu của luận án, tác giã đà tiên hành thu thập các dừ liệu sơ cấp và dừ liệu thứ cấp.• Dừ liệu sơ câpDừ liệu sơ cấp là nhũng

dũ’ liệu mà (ác già tự thu thập được, chưa qua xử lý và được thu thập thông qua phiêu khảo sát dành cho các nhà quản lý, chuyên viên phụ trách tài chí HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

nh của 9 NHTMCP niêm yết. Cách thức khảo sát là gũi phiẽu khảo sát qua Email hoặc gừi trực tiếp, gặp gờ trao đối với những người liên quan.Tính đến 31

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

/12/2017, ở Việt Nam có 10 NHTM cô phân niêm yết là: ACB, BIDV, EXB, MB, NCB, SHB, STB, VCB, VTB và VIB. Tuy nhiên, VIB mới niêm yết năm 2017 mà thời

Mở ĐÂU1Tính cấp thiết cùa đẽ tàiTrong quá trình phát triển KT-XH, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đỏng vai trò quan trọng và khắng định được

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAMng khảo sát; Phần 2: Nội dung khào sát. Do nội dung phân tích liên quan đến các bộ phận khác nhau trong NHTM nên mỏi ngân hàng tác già gửi 1 phiêu như

ng được luân chuyên hoặc gửi đông thời đẽn các bộ phận khác nhau như: Ban quán trị cầp cao (Hội đồng quàn trị, Ban kiếm soát, ủy ban AlCo, ùy ban chiế HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

n lược) trà lời các câu hỏi về tông quan phân tích tài chính NHTM: từ câu 1 đến 7 và câu 27 đẽn 29; Nhà quàn trị cãp dưới, liên quan đến các nghiệp vụ

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

cùa ngân hàng trà lời các câu hòi từ 8 đẽn 26 như khôi tài chính, khôi kinh doanh vốn, ủy ban ALCO, khối quân lý rủi ro. Với nguyên tâc, các nhà quàn

Mở ĐÂU1Tính cấp thiết cùa đẽ tàiTrong quá trình phát triển KT-XH, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đỏng vai trò quan trọng và khắng định được

HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM ngân hàng thành kêt quả khảo sát của ngân hàng đó. Kẽt quà, NCS đà có 9 phiếu khào sát cùa 9 NHTMCP niêm yết.Dừ liệu thứ cấp là dừ liệu đà được xử lý

bởi các NHTMCP niêm yết và NHNN là hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quàn trị. Đây là những minh chứng quan trọng và cân thiết HOÀN THIỆN nội DUNG PHÂN TÍCH tài CHÍNH các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NIÊM yết ở VIỆT NAM

, phản ánh một cách trung thực và chính xác thực trạng nội dung phân tích tài chính của các NHTMCP niêm yết.3

Mở ĐÂU1Tính cấp thiết cùa đẽ tàiTrong quá trình phát triển KT-XH, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đỏng vai trò quan trọng và khắng định được

Mở ĐÂU1Tính cấp thiết cùa đẽ tàiTrong quá trình phát triển KT-XH, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đỏng vai trò quan trọng và khắng định được