KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe Robot dò tìm kim loại điều khiển bằng điện thoại

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         138 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe Robot dò tìm kim loại điều khiển bằng điện thoại

Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe Robot dò tìm kim loại điều khiển bằng điện thoại

TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HÓ CHÍ MINH CỌNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAMKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỨĐỌC LẠP - Tự DO - HẠNH PHỦCBỌ MÔN ĐIỆN TỨ CÔNG NGHIỆP - Y SINH-—0O0—

Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe Robot dò tìm kim loại điều khiển bằng điện thoại—Tp. HCM. ngáy 3 tháng 7 năm 2019NHIỆM VỤ ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆPHọ tên sinh viên: Nguyễn Hữu PhướcMSSV: 15141254Vò Thanh PhongMSSV: 15141242Chuyên ngành: Kỳ

thuật Điện - Điện tứMà ngành:141Hệ đào tạo:Đại học chính quyMà hệ:1Khóa:2015Lóp:1514DT2CI. TÈN ĐỀ TÀI: THIẾT KÉ VÀ THI C ÔNG MÒ HÌNH XE ROBOT DỎ TÌM Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe Robot dò tìm kim loại điều khiển bằng điện thoại

KIMLOẠI ĐIÈU KHIÊN BÀNG ĐIỆN THOẠI.II.NHIỆM VỤ1Các sổ liệu ban đâu:•Mô hình xe điều khiên từ xa bằng ứng dụng điện thoại Adroid.•Xe chạy tiến, chạy lủ

Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe Robot dò tìm kim loại điều khiển bằng điện thoại

i, xoay trái, xoay phải, điều chinh thay đôi tốc độ di chuyến.•Xe dò tim. phát hiện các vật kim loại, khi phát hiện kim loại thi phát ra âm thanh cảnh

TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HÓ CHÍ MINH CỌNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAMKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỨĐỌC LẠP - Tự DO - HẠNH PHỦCBỌ MÔN ĐIỆN TỨ CÔNG NGHIỆP - Y SINH-—0O0—

Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe Robot dò tìm kim loại điều khiển bằng điện thoại•Tim hiểu về mạch dò kim loại.•Tim hiêu chuẩn truyền thông ƯART.•Tim hiểu về cách điều cite độ rộng xung PWM.•Tim hiếu về mạch công suất điều khiên độ

ng cơ DC.•Tim hiếu về Arduino ưno R3, module wifi ESP8266.•Tim hiếu về ứng dung MIT App Inventor viết phần mềm .Android.•Thiết kế và thi công mò hình Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe Robot dò tìm kim loại điều khiển bằng điện thoại

xe.•Thiết kế giao diện đê điều khiên: App android.•Viết chương trinh điểu khiển cho Arduino và ESP8266. nạp code vã chạy thử nghiệm sàn phàm, chinh sử

Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe Robot dò tìm kim loại điều khiển bằng điện thoại

a và hoàn thiện hê thống.•Thực hiên viết luận văn báo cáo.•Tiến hành báo cáo để tài tốt nghiệp.III.NGÀY GIAO NHIỆM VỤ:25/02/2019IV.NGÀY HOÀN THÀNH NHI

TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HÓ CHÍ MINH CỌNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAMKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỨĐỌC LẠP - Tự DO - HẠNH PHỦCBỌ MÔN ĐIỆN TỨ CÔNG NGHIỆP - Y SINH-—0O0—

TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HÓ CHÍ MINH CỌNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAMKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỨĐỌC LẠP - Tự DO - HẠNH PHỦCBỌ MÔN ĐIỆN TỨ CÔNG NGHIỆP - Y SINH-—0O0—