KHO THƯ VIỆN 🔎

Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         169 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt Nam

Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt Nam

https://khothu vien .comBỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIĐẠNG THU HƯƠNGQUẢN TRỊ CHÁT LƯỢNG TRONG CHUỒI CUNG ỦNG THỊT GIA SÚC, GIA CẢM Ờ

Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt Nam VIỆT NAMLƯẠN ÁN TIÉN Si KINH TÉHà NỘI, Nảm 2019BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG Đ.ư HỌC THI ƯNG MẠIDẠNG THU HƯƠN GQUẤN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG cnuòĩ CUNG ƯN

G THỊT GĨA sue, GIA CẤM Ờ VTẸT NAMChuyên ngành : Kinh doanh thương mạiMã số : 62.34.01.21LUẶN ẤN TIÉN Sĩ KINH TÉNgười hướng dẫn khoa học:1PGS,T s. Đồ Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt Nam

Thị Ngọc2TS. Nguyền HóaHà NỘỆ Năm 2019ĩLỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan dày lã công trinh nghiên cửu khoa học của riêng cá nhân tôi dưới sự hướng dẩn của

Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt Nam

cãc Nhà khoa học trường Đại học Thương Mại: PGS.TS Đố Thị Ngọc và TS. Nguyển Hóa. Các so liệu, kết quà nêu trong luận án này là tiling thực: Ket quả l

https://khothu vien .comBỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIĐẠNG THU HƯƠNGQUẢN TRỊ CHÁT LƯỢNG TRONG CHUỒI CUNG ỦNG THỊT GIA SÚC, GIA CẢM Ờ

Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt Namtrường. Ban Giám Hiệu. Khoa Sau đại học. Khoa Marketing. Bộ mòn Quản trị chat lượng vã Quý thay cô trường Đại học Thương Mại đã tạo mọi điểu kiện thuậ

n lợi nhất đè NCS hoàn thành luận án nãy.Đặc biệt. NCS xin bày tò lòng biết ơn sâu sac tới hai giáo viên hướng dấn khoa học cũa luận án: PGS.TS. Đổ Th Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt Nam

ị Ngọc và TS. Nguyền Hóa đã rất tận tình, tâm huyết và trách nhiệm, định hướng cho NCS những quy chuẩn về phương pháp nghiên cứu, cũng như hướng dẫn.

Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt Nam

gợi mờ những nội dung và kiến thức rất quý báu giúp NCS hoàn thành luận ổn.NCS xin gứi lời cám ơn chân thảnh đến các tồ chức, các cơ quan nghiên cứu,

https://khothu vien .comBỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIĐẠNG THU HƯƠNGQUẢN TRỊ CHÁT LƯỢNG TRONG CHUỒI CUNG ỦNG THỊT GIA SÚC, GIA CẢM Ờ

Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt NamHã Nội. Hà Nam, Tuyên Quang. Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, cùng nhiều doanh nghiệp, cá nhân và các tố chức liên quan đến sàn xuất, kinh doanh vả quan lý m

ặt hàng thịt gia súc, gia cam đã nhiệt tình hỗ trợ, trà lời phóng vấn, kháo sát vã cung cấp cãc tài liệu, thòng tin, giúp dờ NCS hoãn thành luận án.Cu Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt Nam

ối củng. NCS xin gửi lời căm ơn sâu sac đen gia đỉnh, bạn bè. những đồng nghiệp, sinh viên đã ủng hộ và tận tinh hồ trợ. giúp đờ NCS trong suốt thời g

Quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ở Việt Nam

ian học tập và nghiên cứu.A77/ trân trọng cảm ơn!Hà Nội, ngày tháng năm 2019Tác già luận ánĐảng Thu HươngiiiMỤC LỤC

https://khothu vien .comBỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIĐẠNG THU HƯƠNGQUẢN TRỊ CHÁT LƯỢNG TRONG CHUỒI CUNG ỦNG THỊT GIA SÚC, GIA CẢM Ờ

https://khothu vien .comBỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIĐẠNG THU HƯƠNGQUẢN TRỊ CHÁT LƯỢNG TRONG CHUỒI CUNG ỦNG THỊT GIA SÚC, GIA CẢM Ờ