KHO THƯ VIỆN 🔎

QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại công ty cổ phần vinatex

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         116 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại công ty cổ phần vinatex

QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại công ty cổ phần vinatex

1Bộ GIÁO DỤC DÀO TẠO DẠI HỌC ĐÀ NẲNGHOÀNG HÀ TIÊNQUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠICÒNG TY CÔ PHÀN VINATEX ĐÀ NẢNGChuyên ngành: Quãn trị kinh doanhMã số:

QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại công ty cổ phần vinatex: 60.34.05LUẬN V ĂN THẠC sĩ QUÁN TRỊ KINH DOANHNgười hướng dần khoa học: TS. Lain Minh ChâuĐà Nằng - Năm 2011LÒI CAM ĐOANTôi xin cam doan dây là công

trình nghiên cứu của riêng tôi.Ket qua nghiên cửu trong luận vàn là trung thực, có nguồn gốc cụ thế. rò ràng và chưa từng dược còng bổ trong bat ki cô QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại công ty cổ phần vinatex

ng trinh nào khác.Người cam đoanHOÀNG HÀ TIÊN2MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỰC CÁC BÂNGDANH MỤC CÁC HÌNHMỠ DÂU.........................

QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại công ty cổ phần vinatex

.................................................1CHƯƠNG 1. Cơ SỚ LÝ LUẬN VỀ QUÂN TR| QUAN HỆ KHÁCH HÀNGTRONG DOANH NGHIỆP............................

1Bộ GIÁO DỤC DÀO TẠO DẠI HỌC ĐÀ NẲNGHOÀNG HÀ TIÊNQUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠICÒNG TY CÔ PHÀN VINATEX ĐÀ NẢNGChuyên ngành: Quãn trị kinh doanhMã số:

QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại công ty cổ phần vinatext dộng kinh doanh cùa doanh nghiệp.41.1.2.Khách hàng tổ chức................................................61.1.2.1.Phân loại khách hàng tố chức.....

.............................61.1.2.2.Quy trình quyết định mua hàng cùa khách hàng tố chức..........81.1.3.Mối quan hệ với khách hàng của doanh nghiệp QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại công ty cổ phần vinatex

......................101.1.3.1. Bân chất của quan hệ khách hàng..................................101.1.3.2. Các giai đoạn phát triền của quan hệ khác

QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại công ty cổ phần vinatex

h hàng..................111.2.Khái quát về quán trị quan hộ khách hàng (CRM- Customer RelationshipManagement).........................................

1Bộ GIÁO DỤC DÀO TẠO DẠI HỌC ĐÀ NẲNGHOÀNG HÀ TIÊNQUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠICÒNG TY CÔ PHÀN VINATEX ĐÀ NẢNGChuyên ngành: Quãn trị kinh doanhMã số:

1Bộ GIÁO DỤC DÀO TẠO DẠI HỌC ĐÀ NẲNGHOÀNG HÀ TIÊNQUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠICÒNG TY CÔ PHÀN VINATEX ĐÀ NẢNGChuyên ngành: Quãn trị kinh doanhMã số: