KHO THƯ VIỆN 🔎

BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         60 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING

BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING

https: //k hot h u vien .comĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾBÀI TẬP CÁ NHÂNMôn : Quản Trị MarketingGVHD : PGS.TS Lê Thế GiớiSVTH : Hoàng Thị Vần

BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETINGn AnLớp : MBAK24 - N- Đà NẵngĐê : Bài số 2Đà Nắng, tháng 1/2013Mục LụcCâu 1...........................................................................

................5A.Xác định giá trị..............................................................................5I.Môi trường marketing.............. BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING

..........................................................51.1Môi trường vĩ mô....................................................................51.1

BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING

.1Môi trường kinh tế.................................................................51.1.2Môi trường nhân khâu học...................................

https: //k hot h u vien .comĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾBÀI TẬP CÁ NHÂNMôn : Quản Trị MarketingGVHD : PGS.TS Lê Thế GiớiSVTH : Hoàng Thị Vần

BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING.................................................71.1.5Môi trường tự nhiên...............................................................71.1.6Môi trư

ờng văn hóa................................................................82.1Môi trường ngành....................................................... BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING

.............82.2.1Các đối thù cạnh tranh hiện tại....................................................................82.2.2Các dối thù tiềm ãn102.2.3

BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING

Nõng lực thương lượng cùa nhá cung cáp...........................................122.2.4.Khách hàng...................................................

https: //k hot h u vien .comĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾBÀI TẬP CÁ NHÂNMôn : Quản Trị MarketingGVHD : PGS.TS Lê Thế GiớiSVTH : Hoàng Thị Vần

BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING hành vi của khách hàng:.........................................................152.1Thị trường sữa Việt Nam.........................................

.......................152.2Đặc điêm nhu cầu......................................................................152.3Những khuynh hướng mới trong ti BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING

êu dùng................................................162.4Sự phong phú và đa dạng cùa thị trường sữa ờ Việt Nam.................................172.

BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING

5.1Khách hàng cá nhân:...............................................................192.5.2Khách hàng tô chức:.......................................

https: //k hot h u vien .comĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾBÀI TẬP CÁ NHÂNMôn : Quản Trị MarketingGVHD : PGS.TS Lê Thế GiớiSVTH : Hoàng Thị Vần

BÀI tập cá nhân cao học QUẢN TRỊ MARKETING...........................................................19GVHD: PGS.TS Lê TtìẽGiớiQuản trịBài 2Marketing

https: //k hot h u vien .comĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾBÀI TẬP CÁ NHÂNMôn : Quản Trị MarketingGVHD : PGS.TS Lê Thế GiớiSVTH : Hoàng Thị Vần