KHO THƯ VIỆN 🔎

HOÀN THIỆN CÔNG tác lập và TRÌNH bày báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn QUẢN lý tài sản TRÍ VIỆT

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         103 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: HOÀN THIỆN CÔNG tác lập và TRÌNH bày báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn QUẢN lý tài sản TRÍ VIỆT

HOÀN THIỆN CÔNG tác lập và TRÌNH bày báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn QUẢN lý tài sản TRÍ VIỆT

NGÀN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÀN HÀNG □□□□□□□ □ □□□□□□□KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐẽ tài:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ TRÌNH BÀYBÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI C

HOÀN THIỆN CÔNG tác lập và TRÌNH bày báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn QUẢN lý tài sản TRÍ VIỆTCÔNG TY CỔ PHĂN •TẬP ĐOÀN QUÁN LÝ TÀI SÁN TRÍ VIỆTGiáo viên hướng dần Sinh viênLớp Khoa: Th.Lê Thanh Bâng: Trân Phương Linh: K17 KTDNG: Kê toán - Kiêm

toánHÀ NỘI - 2018LỜI CAM ĐOANEm xin cam đoan những nội dung trong Khóa luận tốt nghiệp với đé tài " Hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài HOÀN THIỆN CÔNG tác lập và TRÌNH bày báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn QUẢN lý tài sản TRÍ VIỆT

chính hợp nhất tại Công ty cổ phần Tập đoàn Quàn lý Tai sàn Trí Việt." là kết quà nghiên cứu cùa bàn thằn em sau quá trình tìm hiểu thực tế hoạt động

HOÀN THIỆN CÔNG tác lập và TRÌNH bày báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn QUẢN lý tài sản TRÍ VIỆT

tại Phòng Kế toán của đơn vị.Các số liệu trong Khóa luận tốt nghiệp có nguồn gốc rỏ ràng, được thu thập dựa trên nhửng tài liệu có thực cùa Công ty ,

NGÀN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÀN HÀNG □□□□□□□ □ □□□□□□□KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐẽ tài:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ TRÌNH BÀYBÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI C

HOÀN THIỆN CÔNG tác lập và TRÌNH bày báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn QUẢN lý tài sản TRÍ VIỆTân đôi kê toánBCKQHĐKDBáo cáo kết quà hoạt động kinh doanhBCLCTTBáo cáo lưu chuyến tiền tệBCTCBáo cáo tài chínhBCTCHNBáo cáo tài chính hợp nhấtCĐKKSCố

đông không kiếm soátGTGSGiá trị ghi sôGTHLGiá trị hợp lýGVHBGiá vốn hàng bánHTKHàng tồn khoLICĐKKSLợi ích cõ đông không kiếm soátLNSTLợi nhuận sau th HOÀN THIỆN CÔNG tác lập và TRÌNH bày báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn QUẢN lý tài sản TRÍ VIỆT

uẽLTTMLợi thế thương mạiTCHCông ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sàn Trí Việt

NGÀN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÀN HÀNG □□□□□□□ □ □□□□□□□KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐẽ tài:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ TRÌNH BÀYBÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI C

NGÀN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÀN HÀNG □□□□□□□ □ □□□□□□□KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐẽ tài:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ TRÌNH BÀYBÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI C