KHO THƯ VIỆN 🔎

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         12 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂNcountry in the period of renovation and integration at presentLê Đức Thọ1, Nguyễn Đoàn Quang Thọ21 Trường Cao đăng Nghê Đà NẳngEmail: duahniSldanaytre

dLLYn(Kỷ yêu Hội nghị Quốc tê ICSS 2018: “Nhà nường thông minh trong bối cánh cách mạng công nghiệp 4.0”, Ly Tu Trong College, In Partnership With, Ar PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

izona State University, ISBN 978-604-79-2000-6, Nxb. Tài chính, tr.236-241.Năm 2018)AbstractThe integration trend requires the capacity building of la

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

bor resources, enhancing the competitiveness in the region and in the international arena. In order to do that, it is necessary to develop a comprehen

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂNcation teachers is decisive. From the assessment of the current status of professional education teachers in Vietnam, the paper proposes solutions to

build and develop professional education teachers to meet the requirements of innovation and development, vocational education system in our country t PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

oday.Keywords: Lecturers; Job education; vocational training.Tóm tắt1Xu thê hội nhập đòi hỏi nâng cao năng lực cho nguồn lực lao động, tăng cường sự c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

ạnh tranh trong khu vực và trên trường quốc tế. Đẽ thực hiện điêu đó cân phát triển hệ thõng giáo dục nghê nghiệp toàn diện, nâng cao hơn nừa chất lượ

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂNgiảng viên giáo dục nghê nghiệp ở nước ta hiện nay, bài viết đê xuất những giải pháp nhăm xây dựng và phát triẽn đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghi

ệp đáp ứng yêu câu đối mới và phát triển hệ thống giáo dục nghê nghiệp ờ nước ta hiện nay.Từ khóa: Giàng viên; giáo dục nghề nghiệp; dạy nghê.1. Mở đâ PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

uTrong thời dõi mới và hội nhập, tình hình thê giới có nhiêu chuyến biến, quá trình toàn câu hóa, sự thay đối công nghệ sản xuất do Cách mạng Công ngh

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

iệp 4.0 mang lại, quátrình phân công lao động xà hội diên ra cà chiêu rộng lần chiêu sâu đà đặt ra yêu câu đối mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghê

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN nghê nghiệp, điêu đó đà được kháng định trong chiên lược phát triển giáo dục nghê nghiệp, coi phát triền đội giảng viên giáo viên giáo dục nghê nghiệ

p là một trong những giải pháp trọng tâm quyết định đến sự phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghê nghiệp ở nước. Chính vì vậy, việc nghiên cứ PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

u thực trạng đội ngũ giảng viên giáo dục nghê nghiệp ở nước ta, từ đó, có nhừng giải pháp nhâm phát triển đội ngũ giáng viên giáo dục nghê nghiệp đáp

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

ứng nhu câu đào tạo nguồn nhân lực ờ nước ta hiện nay là việc làm cần thiết và có ý nghía thực tiên.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên giáo dục nghê ngh

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN giáo dục2nghê nghiệp là đội ngũ các nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường giáo dục nghề nghiệp, họ gân kết với nhau thự

c hiện nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo nghề, cùng trực tiếp giàng dạy và giáo dục học sinh, sinh viên theo ràng buộc của những nguyên tâc có tính chất hành PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

chính cùa ngành dạy nghề và của nhà nước. Đặc diêm đào tạo giáo dục nghê nghiệp là dạy thực hành là chủ yếu đế hình thành kỳ năng nghề cho người học,

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

vì vậy trong đội ngũ giảng viên trường giáo dục nghê nghiệp số giáng viên dạy tích hợp (lý thuyết và thực hành) và thực hành nghê chiếm số lượng đông

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂNiển đội ngũ giảng viên trường giáo dục nghê nghiệp có mối quan hệ chặt chè với nhu câu đào tạo nhân lực của xà hội.Vẽ sô lượng: Những năm qua, Đảng và

Nhà nước đã quan lâm và đưa ra nhiêu chủ trương vê phát triển đội ngũ nhà giáo trong đó có đội ngũgiảng viên giáo dục nghề nghiệp. Cùng với sự phát t PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

riền của hệ thõng giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp tăng nhanh vê số lượng (năm 2010 có khoáng 33.000 GVGDNN, tăng gân 4 l

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

ân so với 2001; năm 2013 có khoảng 39.500 giảng viên, tăng gân 5 lân so với năm 2001), trong đó giảng viên ở các trường cao đắng nghê là 14.350, các t

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN51%. Mặc dù sô lượng GVGDNN những năm qua tăng đáng kẽ nhưng so với yêu câu đổi mới và phát triêìĩ dạy nghê, số lượng GVGDNN vân còn thiếu trâm trọng.

Hiện nay, tỷ lệ học sinh quy đối trên giáo viên mới đạt 26 học sinh, sinh viên/giáo viên, trong khi đó, mục liêu đặt ra là 20 học sinh, sinh viên/giá PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

o viên vào năm 2010.Về chất lượng đội ngũ giáng viên: Chất lượng đội ngù giảng viên giáo dục nghê nghiệp lừng bước được nâng lên vê chuẩn trình độ đào

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

tạo, kỳ năng nghê và năng lực sư phạm. Vê cơ bản, giáo viên trong các cơ sở dạy nghê đã đạt chuẩn trình độ đào tạo; 85% giàng viên3dạy trình độ cao đ

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN,3% sõ giảng viên dạy tích hợp được cà lý thuyết và thực hành nghê. Trình độ ngoại ngừ, tin học và khả năng nghiên cứu khoa học được cài thiện. Một bộ

phận giảng viên được đào tạo về nghiệp vụ sư phạm và kỳ năng nghê theo tiêu chuẩn quõc tẽ. Số giảng viên có trình độ thạc sì, tiến sì ngày càng tảng. PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

Về công tác đào tạo giảng viên giáo dục nghê nghiệp: Công tác đào tạo bồi dưỡng giảng viên đà có nhiều đối mới và mở rộng mạng lưới các cơ sở đào tạo

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

bòi dưô*ng giảng viên giáo dục nghê nghiệp. Đến nay, ngoài 5 trường đại học su’ phạm kỳ thuật và một số khoa su* phạm kỳ thuật thuộc các trường đại họ

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂNo giâng viên giáo dục nghê nghiệp.Hiện nay, đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp đang được đào tạo theo 2 mô hình là mô hình song song (kết hợp giừ

a đào tạo kiên thức chuyên môn, kỳ năng nghề với nghiệp vụ sư phạm trong suốt khóa học) và mô hình nối tiẽp (đào tạo kiên thức chuyên môn và kỳ năng n PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

ghề trước sau đó sè đào tạo nghiệp vụ sư phạm). Việc tố chức đào tạo GVGDNN theo mô hình nối tiếp giúp tăng nhanh quy mô đẽ đáp ứng nhu câu vẽ số lượn

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

g và cơ cấu ngành nghê của GVGDNN.Bên cạnh đó, việc phát triên đội ngũ giảng viên giáo dục nghê nghiệp ở nước ta hiện nay cũng tôn tại nhiêu hạn chẽ,

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂNi yêu cầu đối mới và phát triển dạy nghê, số lượng GVGDNN vân còn thiếu trâm trọng, nhất là những giảng viên có trình độ tay nghề cao. Theo Chiên lược

phát triển dạy nghễ, đến năm 2020 có 77.000 giảng viên dạy nghề. Như vậy, từ nay đến 2020 môi năm phải đào tạo trung4bình khoảng 6.400 giảng viên cho PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

các nghê và ở các cấp trình độ.Hai là, chất lượng của đội ngù giảng viên vần còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu đối mới và phát triển giáo dục nghê nghiệp

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

ở nước ta. Nhiêu giảng viên chưa đạt chuẩn vê kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỳ năng nghê. Khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ cũng như c

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂNchế.gianrgianrg viên có khả năng dạy tích hợp không nhiều trong khi đó hâu hết các chương trình đào tạo nghê hiện nay đã được cãu trúc theo mô-đun đòi

hòi phải tổ chức dạy tích hợp.Hiện nay ngành dạy nghê đang triển khai đào tạo một số nghê đạt chuẩn khu vực, quốc tê, trong đó chương trình đào tạo s PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

è được nhập khấu từ các nước tiên tiêìi, giáo viên dạy nghê được cử đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ su’ phạm và kỳ năng nghề đạt chuẩn của một sô nước t

PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP ở nước TA TRONG THỜI kỳ hội NHẬP và PHÁT TRIỂN

iên

Phát triền đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ớ nước ta trong thời kỳ đôi mới và hội nhặp hiện nayTo develop professional teaching staff in our c