KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         211 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3)

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3)

1LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tỏi. Các thông tin và kết quả nghiên cứu trong luân án là do tôi tư tim hiểu, đúc

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3)c kết và phàn tích một cách trung thực, phủ hợp x ới tinh hĩnh thực tể.Nghiên cứu sinhiiMỤC LỤCTRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN.............................

.............................iMỤC LỤC..............................................................iiCÁC TỪ VIẾT TÁT.................................. (Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3)

.....................VDANH MỤC BẢNG........................................................viDANH MỤC BIÊU ĐÒ, DÒ THỊ.................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3)

..........viiỄMỞ ĐÀU................................................................11. Tổng quan nghiên cứu và tính cấp thiết cùa đe tài luận án.....

1LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tỏi. Các thông tin và kết quả nghiên cứu trong luân án là do tôi tư tim hiểu, đúc

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3)ề kết họp kinh tể vói quốc phòng.................101.1.1.Kết hợp kinh tế với quốc phòng là vấn đề có tính qui luật cùa các xà hôi cógiai cấp..........

...................................................101.1.2.Thực liền kết hợp kinh tế với quốc phòng..............................151.1.3.Đường lối và (Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3)

chú trương cụ thê về xây dựng các khu kinh tế quốc phòng.271.1.4.Đặc điềm các khu kinh tế quốc phỏng...........................301.2.Một số vấn để về

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3)

Doãn kinh tể quốc phòng........................351.2.1.Tổ chức thành Lập và mục tiêu các khu kinh tế quốc phòng......361.2.2.Một số khái niệm.........

1LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tỏi. Các thông tin và kết quả nghiên cứu trong luân án là do tôi tư tim hiểu, đúc

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3) quốc phòng................401.2.5Tổ chức biên chế và cơ chế hoạt động cùa Đoàn Kinh tế quốc phòng.......441.2.6.Quan hệ của khu Kinh tế quốc phòng và

Đoàn kinh tế quốc phòng.........461.2.7.Đánh giá chung về lợi thế và khó khăn cùa các Đoàn kinh tế quốcphòng......................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3)

.......................47iii1.3.Khái quát kết qua hoạt động cùa các Đoàn kinh tế quốc phông....491.3.1Hoạt động của Đoàn kinh tế quốc phòng...........

(Luận Án Tiến Sĩ) Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng (Minh Họa Qua Số Liệu Của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 327 - Quân Khu 3)

..............491.3.2Kết quá hoạt động của Đoàn Kinh tế quốc phòng.................501.4.Nhiệm vụ cùa thống kê kết quâ hoạt động cua các Đoàn kinh tế

1LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tỏi. Các thông tin và kết quả nghiên cứu trong luân án là do tôi tư tim hiểu, đúc

1LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tỏi. Các thông tin và kết quả nghiên cứu trong luân án là do tôi tư tim hiểu, đúc