KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Đổi Cơ Chế Quản Lý Và Sử Dụng Đai Ở Tỉnh Đắk Lắk Từ Năm 1975 Đến Năm 2015

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         193 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Đổi Cơ Chế Quản Lý Và Sử Dụng Đai Ở Tỉnh Đắk Lắk Từ Năm 1975 Đến Năm 2015

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Đổi Cơ Chế Quản Lý Và Sử Dụng Đai Ở Tỉnh Đắk Lắk Từ Năm 1975 Đến Năm 2015

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỌI VIẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ IIỌITRƯƠNG THỊ HẠNHQUÁ TRÌNH CHUỴẺN DÕI co CHÉ QUẢN LÝ VÀ SŨ DỤNG DÁI DAI O TỈNH DẮK LẲK l

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Đổi Cơ Chế Quản Lý Và Sử Dụng Đai Ở Tỉnh Đắk Lắk Từ Năm 1975 Đến Năm 2015 ù NĂM 1975 DÉN NĂM 2015Chuyên ngành: Lịch sừ Việt Nam Mà sổ: 92 29 013LUẬN ÁN TĨÉN ST LỊCH sửNGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA HỌC1.PGS.TS. Hà Mạnh Khoa2.TS. Nguy

ễn Duy ThụyHÀ NỘI - 2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tòi. Các tư liệu dược sứ dung trong luận ân hoàn toàn trun (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Đổi Cơ Chế Quản Lý Và Sử Dụng Đai Ở Tỉnh Đắk Lắk Từ Năm 1975 Đến Năm 2015

g thực, khách quan và có nguồn gốc xuất xứ rò ràng. Nhừng kết quá nghiền cứu cùa luận án chưa được công bỗ trong bất ki công (rình nào khác.Hà Nội, ng

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Đổi Cơ Chế Quản Lý Và Sử Dụng Đai Ở Tỉnh Đắk Lắk Từ Năm 1975 Đến Năm 2015

ày tháng năm 20 Ị 9TÁC GIÀ LUẬN ÁNTRƯƠNG THỊ HẠNHLÕI C ÁM ƠNTrong suốt quá trinh học tập và hoãn thành luận án tiến sỳ. tôi dà nhận được sự hưởng đản.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỌI VIẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ IIỌITRƯƠNG THỊ HẠNHQUÁ TRÌNH CHUỴẺN DÕI co CHÉ QUẢN LÝ VÀ SŨ DỤNG DÁI DAI O TỈNH DẮK LẲK l

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Đổi Cơ Chế Quản Lý Và Sử Dụng Đai Ở Tỉnh Đắk Lắk Từ Năm 1975 Đến Năm 2015i cam ơn chân thảnh tới:PGS.TS. Hà Mạnh Khoa và TS. Nguyen Duy Thụy đà tận linh hư<Ýng dản, động viên cùng như giúp dờ lôi trong suốt quá trinh nghiên

cứu và hoàn thành luận án.Lành đạo Viện Khoa học xà hội vùng l ây Nguyên đà lạo đicu kiện thuận lợi dế tôi tham gia khoá dào tạo tiến sỳ năm 2015 - 2 (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Đổi Cơ Chế Quản Lý Và Sử Dụng Đai Ở Tỉnh Đắk Lắk Từ Năm 1975 Đến Năm 2015

018 tại IIọc viện Khoa học xà hội.Các thầy cò giáo, các nhà khoa học cùa Học viện đà tạo điều kiện thuận lợi, chi bao. giúp dờ lôi irong quá trình học

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Đổi Cơ Chế Quản Lý Và Sử Dụng Đai Ở Tỉnh Đắk Lắk Từ Năm 1975 Đến Năm 2015

tập và hoãn thành luận án.Đặc biệt, tòi xin chăn thành cam ơn các cơ quan, ban ngành liên quan Irên địa bàn linh Dak l.ãk đà giúp đờ và lạo điêu kiên

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỌI VIẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ IIỌITRƯƠNG THỊ HẠNHQUÁ TRÌNH CHUỴẺN DÕI co CHÉ QUẢN LÝ VÀ SŨ DỤNG DÁI DAI O TỈNH DẮK LẲK l

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Đổi Cơ Chế Quản Lý Và Sử Dụng Đai Ở Tỉnh Đắk Lắk Từ Năm 1975 Đến Năm 2015á irình học tập và hoàn thành luận án.Xin chân thành câm ơn!Hà Nội, ngày lining năm 20Ị 9TÁC GIẢ LUẬN ẤNTRƯƠNG TIIỊ IIẠNIIDANH -MỤC CÁC TỨ VIÉT TẤTCNQ

SDĐChửng nhận quyền sử dụng đấtCNH. IIĐHCông nghiệp hóa. hiện đại hóaDTTSDTTSHTX1 iợp (ác xàKT-XHKinh tề. xã hộiTCQLĐĐl ong cục quan lý dất daiTNHii M (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Chuyển Đổi Cơ Chế Quản Lý Và Sử Dụng Đai Ở Tỉnh Đắk Lắk Từ Năm 1975 Đến Năm 2015

TVTrách nhiệm hừu hạn Một (hành viênUBNDUy ban nhân dânXliCNXà hội chu nghía

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỌI VIẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ IIỌITRƯƠNG THỊ HẠNHQUÁ TRÌNH CHUỴẺN DÕI co CHÉ QUẢN LÝ VÀ SŨ DỤNG DÁI DAI O TỈNH DẮK LẲK l

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỌI VIẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ IIỌITRƯƠNG THỊ HẠNHQUÁ TRÌNH CHUỴẺN DÕI co CHÉ QUẢN LÝ VÀ SŨ DỤNG DÁI DAI O TỈNH DẮK LẲK l