KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         190 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)

VIỆN HÀN LẢMKHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI• • • •LÊ THỊ THU HẢNGQUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI TIÊU DÙNG MỸ SAU CHĨÉN TRANH THÉ GIỚ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)ỚI THỨ HAI (TÙ’NĂM 1945 ĐẺN NĂM 1960)Ngành: Lịch sứ thế giói Mã sỗ: 9229011LUẬN ÁN TĨÉN Sĩ SỨ HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC: GS. TS. TRÀN THỊ VINHHà Nội

- 2019LÒI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng lôi. Các ur liệu dược sừ dụng trong luận án hoàn loàn trung thực, khách qua (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)

n và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Những kct qua nghicn cứu cua luận án chưa lừng dưực công bỗ trong bất kì công trình nào khác.Tác già hiận ánLê Thị

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)

Thu HằngiiLỜI CẢM ONTóc giả xin dược bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS. TS. Trần Thị Vinh, giáo viên hưởng dan. người dà ung hộ ý tương nghiên cứu kh

VIỆN HÀN LẢMKHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI• • • •LÊ THỊ THU HẢNGQUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI TIÊU DÙNG MỸ SAU CHĨÉN TRANH THÉ GIỚ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)diêu kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và công lác. các thày cô trong Viện Sừ học. Viện Hàn lâm Khoa học Xà hội Việt Nam, Khoa Lịch sử, H

ọc viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Khoa Lịch sư. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đòng nghiệp Viện Nghiên cứu Châu Mỹ đõ quan tàm. giúp dờ tôi trong qu (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)

á trình học lập và nghiên cứu.Tôi cùng xin gũi lời bier ơn sàn sac rời gia dinh tòi, ehong, các con và bạn bè than thièl dà là nguồn dộng viên lởn lao

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)

và dộng lực dê tôi hoàn thành luận án này.Xin chân thành cám ơnĩiiiMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHÌ VIẼT TAT......................................ivDANH MỤC H

VIỆN HÀN LẢMKHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI• • • •LÊ THỊ THU HẢNGQUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI TIÊU DÙNG MỸ SAU CHĨÉN TRANH THÉ GIỚ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)..............................I2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu cua luậnán...............33.Đổi tượng và phạm vi nghiên cửu của luậnán...............

44.Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cua luận án....55.Đóng góp mới về khoa học cùa luận án......................66.Ý nghĩa lý luận và thực t (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)

iền cùa luận án..................77.Cơ cấu của luận án........................................9CHƯƠNG 1-TÒNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu VÁN DẺ.........

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Phát Triển Của Xã Hội Tiêu Dùng Mỹ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (Từ Năm 1945 Đến Năm 1960)

..................101.1.Tình hình nghiên cứu ờ trong nước......................101.2.Tình hình nghiên cứu ờ nước ngoài......................12

VIỆN HÀN LẢMKHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI• • • •LÊ THỊ THU HẢNGQUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI TIÊU DÙNG MỸ SAU CHĨÉN TRANH THÉ GIỚ

VIỆN HÀN LẢMKHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI• • • •LÊ THỊ THU HẢNGQUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI TIÊU DÙNG MỸ SAU CHĨÉN TRANH THÉ GIỚ