KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Vận Động Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Ở Thanh Hóa Giai Đoạn 1939 - 1945

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         235 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Vận Động Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Ở Thanh Hóa Giai Đoạn 1939 - 1945

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Vận Động Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Ở Thanh Hóa Giai Đoạn 1939 - 1945

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HOC VINHVÕ VĂN THẬTQUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNGGĨẢI PHÓNG DÂN TỘC Ỏ THANH HÓA •GIAI ĐOẠN 1939 - 1945LUẬN ÁN TIÉN Sĩ K

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Vận Động Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Ở Thanh Hóa Giai Đoạn 1939 - 1945KHOA HỌC LỊCH sửNghệ An, 2018Bó GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HOC VINHVÕ VĂN THẬTQUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNGGIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ớ THANH HÓA •GIAI ĐOẠN

1939 - 1945LUẬN ÁN TIÉN Sĩ KHOA HỌC LỊCH sủChuyên ngành: Lịch sử Mệt NamMã số: 62.22.03.13Người hưởng dan khoa học:1.PGS.TS Trần Văn Thức2.TS. Lê Ngọ (Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Vận Động Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Ở Thanh Hóa Giai Đoạn 1939 - 1945

c TạoNghệ An, 2018Lỏ*i cam đoan:Tòi xin cam đoan‘. Luận án này là công trinh nghiên cứu cùa riêng tói. Các kêt quã và sò liệu được nêu trong luận án l

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Vận Động Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Ở Thanh Hóa Giai Đoạn 1939 - 1945

à trung thực. Nhừng kêt luận của Luận án chưa được công bò trong bat kỳ còng trình nào khác.l ác giíiVõ Văn ThậtQUY l óc VĨÉT TẤT TRONG LUẬN ÁNA.B: An

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HOC VINHVÕ VĂN THẬTQUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNGGĨẢI PHÓNG DÂN TỘC Ỏ THANH HÓA •GIAI ĐOẠN 1939 - 1945LUẬN ÁN TIÉN Sĩ K

(Luận Án Tiến Sĩ) Quá Trình Vận Động Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Ở Thanh Hóa Giai Đoạn 1939 - 1945C LỤCTrangLỜI CAM ĐOAN

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HOC VINHVÕ VĂN THẬTQUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNGGĨẢI PHÓNG DÂN TỘC Ỏ THANH HÓA •GIAI ĐOẠN 1939 - 1945LUẬN ÁN TIÉN Sĩ K