KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Lữ Hành Quốc Tế Việt Nam Sau Khi Việt Nam Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (Wto)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         217 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Lữ Hành Quốc Tế Việt Nam Sau Khi Việt Nam Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (Wto)

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Lữ Hành Quốc Tế Việt Nam Sau Khi Việt Nam Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (Wto)

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO***********NGUYỀN QUANG VINHKHẢ NẢNG CẠNH TRANH •CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỦ HÀNH QƯÓC TÉ VIỆT NAM SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP TÒ CHỬC

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Lữ Hành Quốc Tế Việt Nam Sau Khi Việt Nam Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (Wto)C THƯƠNG MẠI THÉ GIỚI (WT0)Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Quân lý du lịch) Mã sổ: 62.34.01.01LUẬN ÁN TIÉN SỶ KINH TÉNgười hướng dần khoa học:1.PGS. TS

. Trần Thị Minh Hoà2.PGS.TS. Nguyền Viết LâmHà Nội, 20 ỉ ỉI.ỜI C AM DOANTôi xin cam đoan răng, bân luận án tiên sĩ:KHẢ NÀNG C ẠNH TRANHCỦA C ÁC DOANH (Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Lữ Hành Quốc Tế Việt Nam Sau Khi Việt Nam Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (Wto)

NGHIỆP LỮ HÀNH QUỐC TÉ VIỆT NAM SAI KHI MỆT NAM GIA NHÁP TÒ C HÚC THƯƠNG .MẠI THẺ GIỜI (WTO)Ị à do tôi viết và chưa công hôTôi xin chịu trách nhiệm vê

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Lữ Hành Quốc Tế Việt Nam Sau Khi Việt Nam Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (Wto)

lời cam đoan nàyHà Nội, ngày thángnồm 20ỉ ỉTÁC GIÀ LUẬN ẢNNguyên Quang I 'ìnhMỤC LỤCTrangI.MỜ ĐẤU11.Tính cấp thiết cùa đề tài luận án12.Mục đích và n

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO***********NGUYỀN QUANG VINHKHẢ NẢNG CẠNH TRANH •CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỦ HÀNH QƯÓC TÉ VIỆT NAM SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP TÒ CHỬC

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Lữ Hành Quốc Tế Việt Nam Sau Khi Việt Nam Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (Wto)ụ thê45.Đóng góp cùa luận án66.Lịch sứ vấn (lề nghiên cứu7.Bố cục cũa luận án11Chương ỉ. Cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ KHẢ NÀNG CẠNH TRANHCỬA DOANH NGHIỆP LỪ HÀNH

QUỎC TẺ12l.ỉ. Cạnh tranh vã khá năng cạnh tranh12ỉ. ỉ. ỉ. Cạnh tranh12 (Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Lữ Hành Quốc Tế Việt Nam Sau Khi Việt Nam Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (Wto)

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO***********NGUYỀN QUANG VINHKHẢ NẢNG CẠNH TRANH •CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỦ HÀNH QƯÓC TÉ VIỆT NAM SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP TÒ CHỬC