KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạm

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         222 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạm

(Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạm

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VlẸ.N KHOA HỌC XÀ HỘILÊ MINHKHÓ KHÀN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHÉ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN sư PHẠMNgàu

(Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạmuh: Tâm lý học Mã số: 9.31.04.01LƯẬN ÁN TIẾN Sĩ TÂM LÝ nọcNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYÊN Tin THANH BÌNHHÀ NỘI-2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đ

oan đây là công irình nghiên cứu của riêng lối. Các sô lieu và kết quá nghiên cứu trong luận án chưa từng dược ai công bỗ trong bất ký công trinh nào (Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạm

khác.l ác giàI.ê MinhLỜI CÀM ƠNĐể hoãn thành luận án này. tôi xin bày tò sự kinh trọng vả lòng biết ơn sâu sẳc đến:PGS.TS. Nguyền Thị I hanh Bình, cô

(Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạm

đà tận tânt chi báo. giúp đờ, hưthìg dần vã tạo mọi diều kiện tốt nhất cho tói trong suốt thời gian học tập. nghiên cửu.Ban Giám đốc, Ban (’hú nhiệm K

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VlẸ.N KHOA HỌC XÀ HỘILÊ MINHKHÓ KHÀN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHÉ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN sư PHẠMNgàu

(Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạm hoàn thiện luận án.Ban Giám hiệu, các thầy cô. dồng nghiệp Khoa râm lý - Giáo dục. Tnrờng Dại học Thủ đô Hà NỘI đà quan lâm, khích lệ, lạo điều kiện

về mật thòi gian, kế hoạch giang dạy trong thời gian tôi thực hiện luận án.ròi xin chân thành cám (m sự nhiệt thành giúp đờ cúa các giáng viên và các (Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạm

em sinh viên trường Đại học Thú dô Ilã Nội; trường Đại học Sư phạm Ilã Nội; trường Dại học Su phạm Hà Nội 2 đà dành thín gian, lạo điêu kiện trong quá

(Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạm

trình diều tra. khảo sát và thu thập sổ liệu.I ôi cùng xin bày ló lòng câm om chân thành tới: Gia đình, người thân và bạn bẽ dà luôn bén cạnh chia se

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VlẸ.N KHOA HỌC XÀ HỘILÊ MINHKHÓ KHÀN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHÉ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN sư PHẠMNgàu

(Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạmỉ(’HƯƠNG 1: TỎNG QUAN NGHIÊN (. 'ưu KHÓ KHẢN TÂM LÝ TRONGHỌC' TẬP NHÓM THEO HỌC CHẾ TÍN CHÌ CỦA SINH VIÊN su PHẠM....81.1.Nhừng nghiên cứu vê khó khân

lâm lý trong học lập.................81.2. Nhùng nghiên cứu vê iháo luận nhóm và học lập nhóm................141.3.Nhùng nghiên cứu vê khi') khiín lâ (Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạm

m lý irong quá trinh làm việc nhóm. học lập nhóm.21CHƯƠNG 2: LÍ LUẠN VÉ KIIÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HỌC TẠP NHÓM THEO HỌC CHÉ TÍN cui CỨA SINH VIÊN sư PHẠM

(Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạm

.............................332.1.Li luận về khó khăn tâm lý........................................332.2.1lọc tập nhóm theo học chề tin chí cũa sinh

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VlẸ.N KHOA HỌC XÀ HỘILÊ MINHKHÓ KHÀN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHÉ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN sư PHẠMNgàu

(Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạmn sir phạm.....................542.5.('ác yêu lồ ánh hướng đen khó khản lâm lý irong học lập nhóm theo học chê lín chicủa sinh viên sư phạm...........

.............................56 (Luận Án Tiến Sĩ) Khó Khăn Tâm Lý Trong Học Tập Nhóm Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Sư Phạm

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VlẸ.N KHOA HỌC XÀ HỘILÊ MINHKHÓ KHÀN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHÉ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN sư PHẠMNgàu