KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         204 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRUÔNG ĐẠI HỌC CẢN THƠTRAN THANH THYKHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC ỴÀ HÓA CHAT TÍN HĨỆU TRONG QUẢN LÝ SÂU KÉO MÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu LongÀNG, Hellula undalis (Lepidoptera: Crambidae) HẠI CẢI TẠI ĐÒNG BẢNG SÔNG cửu LONGLU ẬN ẤN TI ÉN Sĩ KHO A HỌC CHUYÊN NGÀNH BÀO VỆ THựC VẬT Mâ ngành: 9

62 01 12CÀN TIIƠ, 2019p,. .4BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI IỈỌC CÀN THƠTRÀN THANH T11YKHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẬC ĐIẼM SINH HỌC VÀ HÓA CHAT TÍN (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

HÌỆU TRONG QUẢN LÝ SÂU KÉO MÀNG, Heỉlula undalis (Lepidoptera: Crambidae) HẠI CẢI TẠI ĐÒNG BẢNG SÔNG cửu LONGLUẬN ÁN TIẾN Sì KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH BÁ

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

O VẸ Tllực VẠT Mã ngành: 9 62 01 12CÁN BỌ HƯỚNG DẢN TS. NGUYỄN LỘC HIỀN PGS. TS. LÊ VẤN VÀNGCẤN THƠ, 2019CỌNG HÒA XÃ HỘI CHÌ NGHỈA việt nam Dộc Lập -

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRUÔNG ĐẠI HỌC CẢN THƠTRAN THANH THYKHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC ỴÀ HÓA CHAT TÍN HĨỆU TRONG QUẢN LÝ SÂU KÉO MÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Longu kéo màng, ỉỉelìitỉa tiiưlalix (Lcpidoptcra: Crambidae) hại cãi tại Dồng bang sông Cữu Long" được hoàn thành dựa trên các kếi quà nghiên cứu của tôi

với sự hướng dàn của TS. Nguyen Lộc Hiền và PGS. ỉ s. Lê Vân Vàng. Các sỗ liệu, kết quà cũa nghiên cữu trình bày trong luận án này là trung thực và ch (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

ưa được sử dụng cho bất cứ luận ân cùng càp nào khác.Người hưởng dần khoa họcTác giã luận án •C7•Trần Thanh ThyTS. NGUYÊN LỘC HIKNPGS. TS. LẺ VÂN VÀNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

LỜI CẢM TẠĐe hoàn (hành luận án tiến sì này. là kết quã nghiên cửu khoa học được (hực hiện (rong nhiều năm (2014-2018). nhờ sự nồ lực cua ban (hân và

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRUÔNG ĐẠI HỌC CẢN THƠTRAN THANH THYKHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC ỴÀ HÓA CHAT TÍN HĨỆU TRONG QUẢN LÝ SÂU KÉO MÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Longcác nông dân (rồng rau cai tham gia (hực hiện (hí nghiệm ngoài dồng, trước hêl cho phép tôi dược bày lo lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc (ới các Thầ

y TS. Nguyễn Lộc Hiên và PGS.TS. Lè Văn Vãng đà tận tình hưởng dàn. động viên (rong lúc gập khó khản và tạo diều kiện lốt nhấl cho lôi irong suối quá (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

(rình (hực hiện công (rình nghiên cứu này.ròi xin được gứi lời câm

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

hực vật và bộ môn Di truyền và chọn giống cầy (rồng - Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng và các 'Thây Cò cua Trường Đại học cần Thơ. nhừng người dà

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRUÔNG ĐẠI HỌC CẢN THƠTRAN THANH THYKHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC ỴÀ HÓA CHAT TÍN HĨỆU TRONG QUẢN LÝ SÂU KÉO MÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Longn Giâm Hiệu trường Đại học Cưu Long và các anh chị em đông nghiệp đà tạo mọi điêu kiện thuận lại đê tôi hoàn thành luận án này.lôi xin (hành (hậl cam

ơn Thầy PGS.TS. Nguyền Vãn Iluỳnh-llội côn (rùng học Việi Nam. PGS.TS. Iran Vãn Hai. PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy. Thầy Lãng Canh Phii-BỘ môn Bao vệ Thực (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

vật -Trướng Đại học cần Thơ dà nhiệt tình giúp dờ. lạo điều kiện vã dộng viên lôi Irong suốt (hỡi gian Ihực hiện luận án.Tôi xin chân thành câm

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

c bạn Châu Nguyễn Quốc Khánh. Dương Kiều Hạnh. Triệu Phương Linh. Xuân Mai. Vãn Quốc Giang. Duy. Xuyến. Hậu. các em sinh viên ngành Nông học và Cóng n

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRUÔNG ĐẠI HỌC CẢN THƠTRAN THANH THYKHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC ỴÀ HÓA CHAT TÍN HĨỆU TRONG QUẢN LÝ SÂU KÉO MÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long dại học có liên quan dến nội dung luận án. các bạn Cling khóa nghiên cứu sinh dà giúp dờ vã dộng viên lôi (rong suốt (hời gian (hực hiện dề tài.Cuối

cùng, xin dâng lên Ba. Má đà sinh thành nuôi dường con. các anh/chị vã châu dà giúp dờ lạo mọi diều kiện cho tôi và xin dược chia se niềm xui này dến (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

dại gia dinh thương yêu đà luôn ùng hộ lôi trong suốt thời gian (hực hiện luận án này.Nghiên cứu sinhTRAN THANH THYiiTÓM TẤTSâu kéo màng (Helltda undt

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

dis) là đỗi lượng gây hại quan trọng trên rau cài ơ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nhằm tạo cơ sơ cho việc ứng dụng pheromone giới tính và hóa chất

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRUÔNG ĐẠI HỌC CẢN THƠTRAN THANH THYKHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC ỴÀ HÓA CHAT TÍN HĨỆU TRONG QUẢN LÝ SÂU KÉO MÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Longsinh học và hóa chất tín hiệu trong quan lý sâu kéo màng. Hcỉỉidĩì undalis (Lepidoplera: Crambidae) hại cai tại Đồng bằng sông Cừu Long" dà dược thực

hiện tử năm 2014 đến nãm 2018. Kết quả nghiên cứu đạt được như sau:-rất ca các hộ nông dân dược phòng vấn canh lác cái xanh, cai ngọt, xà lách xoong v (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

à cái cu đều bị H. undơlis gây hại (ỉ00%). cãi lùa xại. cái bông, câi bâp, cãi bẹ dún. cãi thìa bị gây hại thàp hon (71.40 - 91.70%). Chúng gây hại tr

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

ên dọt là chú yếu (71.88%). gây hại mạnh vào 12 ngày sau kill gieo (NSKG) và gây hại nặng trong mùa nắng. Khi dược hoi về sâu kéo màng thì chì có 33.9

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRUÔNG ĐẠI HỌC CẢN THƠTRAN THANH THYKHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC ỴÀ HÓA CHAT TÍN HĨỆU TRONG QUẢN LÝ SÂU KÉO MÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long không bicl gì VC dặc diêm hình thái, thời diêm và mùa vụ gây hại của loài sâu này.-Khao sát dọng ruộng cho thấy. H. undal is gây hại ơ mức dộ phò biế

n (++. 25-50%) với tàn suất xuất hiện là 5/5 lân khão sát suốt vụ rau câi. ỉì. undídis gây hại khi cây câi được 6 ngày tuổi cho đến lúc gần thu hoạch (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

(30 ngày tuồi). Giai doạn dầu (6 NSKG), chúng gây hại thấp, tâng dần và gây hại mạnh vào lúc 18 NSKG. sau dõ giam dần cho dên lúc gần thu hoạch (30 NS

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Tình Hình Gây Hại, Đặc Điểm Sinh Học Và Hóa Chất Tín Hiệu Trong Quản Lý Sâu Kéo Màng, Hellula Undalis (Lepidoptera Crambidae) Hại Cải Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

KG). Cài lùa Xại. xà lách xoong, cái xanh và cải ngọt bị sâu kéo màng gây hại với tỷ lệ cao hơn cài bẹ dún. cãi thìa và cái cũ trong 7 loại cái được k

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRUÔNG ĐẠI HỌC CẢN THƠTRAN THANH THYKHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC ỴÀ HÓA CHAT TÍN HĨỆU TRONG QUẢN LÝ SÂU KÉO MÀ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRUÔNG ĐẠI HỌC CẢN THƠTRAN THANH THYKHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC ỴÀ HÓA CHAT TÍN HĨỆU TRONG QUẢN LÝ SÂU KÉO MÀ