KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         92 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẺDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC Y DưựcM HÔNG ÁIKÉT ỌƯẤ DĨẺĨĨ TRỊ TÒN THƯƠNG NHỜ, DỨT CÁC RẺ TRÊN CỦA DÁM RÓT TTTẪN KTNĨ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108ĨT CÁNH TAY BÀNG PHI ONG PHÁP CHUYÊN THẢN KINH TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG ƯƠNG ỌUẤN DỌT 108LUẬN VĂN 1 ỎT NGHIỆP BÁC sì NỘI TRÚ • • •THÁI NGUYÊN-2018Bộ GIÁO D

ỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC Y DƯỢCvũ HÔNG ÁIKÉT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÔN THƯƠNG NHÓ, DÍ ì C ÁC RÉ TRÊN CỦA DÁM RÓI TITAN KĨNĨĨ CẤNTĨ (Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

TAY BÀNG PHƯƠNG PHÁP CĨĨƯYẺN TĨTẪN KTNTT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN Dội 108Chuyên ngành: Ngoại khoa Mà sổ: NT 62.72.07.50LUẬN VÀN I or NGHIỆP BẤC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

sì NỘI I RÚ • • •Hirớng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. LÉ VÃN ĐOAN2.TS. TRẦN CHIỀNTHÁI NGUYÊN-2018LỜI CÀM ONĐê hoàn thành luận văn nãy, tòi xin trân trọng

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẺDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC Y DưựcM HÔNG ÁIKÉT ỌƯẤ DĨẺĨĨ TRỊ TÒN THƯƠNG NHỜ, DỨT CÁC RẺ TRÊN CỦA DÁM RÓT TTTẪN KTNĨ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108hình. Ban lành đạo khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật. Bệnh viện Trung ương Quân dội 108 dà tạo mọi diều kiện thuận lợi cho tòi trong suốt quá

trình học tập và hoàn thành luận văn.Dặc biệt, lòi xin bày tó lòng bièl cm sâu sắc đên Dại tá PGS.TS Lê Vãn Đoản, Viện trường Viện (.'han thương - (.' (Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

hình hĩnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: TS Tràn Chiên Phó Trướng khoa Ngoại thân kinh. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyen, giáng viên chính Bộ mòn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

Ngoại - Trường Dại học Y Dược Thái Nguyên là những người thây đà trực liếp hướng dần và chi bao tôi trong suốt quả trinh học tập, nghiên cửu và hoàn

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẺDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC Y DưựcM HÔNG ÁIKÉT ỌƯẤ DĨẺĨĨ TRỊ TÒN THƯƠNG NHỜ, DỨT CÁC RẺ TRÊN CỦA DÁM RÓT TTTẪN KTNĨ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108nh. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đà nhiệt (inh giúp đờ lôi trong SUÔI quá trinh học lập. nghiên cứu và thu thập so liệu. I rân trọng cám ơn Ban l

ành dạo. cãc bác sỳ và điêu dường trong khôi Ngoại. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đà luôn tạo diêu kiện, giúp dờ tỏi trong suốt quá trinh học tập.Đ (Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

è dạt dược ket quã như ngày hôm nay. tôi xin dành nhưng tinh câm yêu quý. biết em và trân trọng nhât đến gia dinh, bạn bè. dông nghiệp là những người

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

dã luôn sát cánh, giúp dờ và dộng viên tòi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.Thái Nguyên, tháng ỉ Ị năm 20 Ị 8Tác giaVù Hồng ÁiLÒI CAM ĐOANTô

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẺDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC Y DưựcM HÔNG ÁIKÉT ỌƯẤ DĨẺĨĨ TRỊ TÒN THƯƠNG NHỜ, DỨT CÁC RẺ TRÊN CỦA DÁM RÓT TTTẪN KTNĨ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 quà được nêu trong luận van này là hoàn loàn trung thực vả chưa dược công bo trong bất cử còng trinh nghiên cứu nào khác. Nêu cỏ gi sai trái, lôi xin

hoàn loàn chịu trách nhiệm.Thái Nguyên, tháng 11 nảm 2018Tâc giaVù Hông AiCHỨ MÉT TÁTBNBệnh nhàncsCộng sự (Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Tổn Thương Nhổ, Đứt Các Rễ Trên Của Đám Rối Thần Kinh Cánh Tay Bằng Phương Pháp Chuyển Thần Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẺDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC Y DưựcM HÔNG ÁIKÉT ỌƯẤ DĨẺĨĨ TRỊ TÒN THƯƠNG NHỜ, DỨT CÁC RẺ TRÊN CỦA DÁM RÓT TTTẪN KTNĨ