KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         110 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN HÀI BANGKHẢO SÁT TÍN NGƯỠNG GĨẤĨ HẠN QUA DÂN CA NGHI LẺ TÀY Ở PẢC NẬM - BẮC KẠNLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÔN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn NGỮ, VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA VĨỆT NAMTHÁI NGUYÊN-2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠi HỌC sư PHẠMNGUYÊN HÁI BẢNGKHẢO SÁT TÍN NGƯỠNG GĨẢT HẠN QUA DẤN CA NGHĨ

LÈ TÀY Ó PÁC NAM - BÁC KẠNNgành: Vãn học Việt Nam Mà sổ: 8.22.01.21LUẬN VĂN THẠC sĩ NGÔN NGŨ, VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA MỆT NAMNgười hướng (lẫn khoa học: PG (Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn

S.TS. VV THỊ TÚ ANHTHÁI NGUYÊN - 2018LÒI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng (ôi. do (ôi (hire hiện dưới sự hướng dần cua

(Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn

PGS. TS. Vù Thị Tú Anh trong khuôn khổ chương trinh đảo tạo Thạc sì chuyên ngành Văn học Việt Nam. Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.Thái Nguyên, ihá

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN HÀI BANGKHẢO SÁT TÍN NGƯỠNG GĨẤĨ HẠN QUA DÂN CA NGHI LẺ TÀY Ở PẢC NẬM - BẮC KẠNLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÔN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạnn học Việt Nam. Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Khi hoàn thành luận vãn. lói muôn được gưi lời Cam ơn chân thành nhất nhừng người dà giúp dờ lôi t

rong suốt thời gian day thách thức nhưng râl quan trọng với cuộc đời và sự nghiệp của lôi. Trước liên, tôi xin được gưi lời tới PGS. TS Vù Thị Tủ Anh (Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn

lời câm ơn chân thảnh vả sâu sắc nhai, câm ơn cô dà hướng dần tôi tận tỉnh trong quá trinh hình thành ý lương, xây dựng đè cương nghiên cửu. Irièn kha

(Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn

i thu thập lài liệu và vict kết quá nghiên cứu thành bán luận vãn này.'loi cùng muốn được bày to lòng biết cm lới các thầy cô trong bộ mòn Vãn học Việ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN HÀI BANGKHẢO SÁT TÍN NGƯỠNG GĨẤĨ HẠN QUA DÂN CA NGHI LẺ TÀY Ở PẢC NẬM - BẮC KẠNLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÔN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn trình khao sát. điền dà Tín ngưởng giai hạn qua dân ca nghi lề l ay ơ địa bàn huyện Pác Nặm. luận vìín này đà nhận được nhiều sự hồ trợ. quan tàm và

lời động viên từ nhiều ban. ngành, đồng nghiệp, bà con nhiều xà trên địa bàn huyện. Nhãn dây. tôi muốn câm ơn thầy 'Then Dương Vãn Mu. thay Mo Hoàng V (Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn

ân Phúc và Hoàng Vãn Lý. những người đà hướng dan và giúp đờ tôi trong các chuyến diền dà tin ngirờng giãi hạn trên dịa bàn huyện Pác Nám.Gia dinh và

(Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn

bạn bè lói chính là động lực tinh thần quan trọng giúp tôi hoàn thành luận vãn nảy. Tôi luôn ghi nhận và câm kích với nhùng hồ trợ vã dộng viên cua họ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN HÀI BANGKHẢO SÁT TÍN NGƯỠNG GĨẤĨ HẠN QUA DÂN CA NGHI LẺ TÀY Ở PẢC NẬM - BẮC KẠNLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÔN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn.....................................iiMỤC LỤC....................................................iiiDANH MỤC BẢNG. HÌNH..............................

...........ivPHÀN Mớ DẤU..................................................11.Lí do chọn đề tài.........................................12.Lịch sử vấn (Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn

đề............................................33.Dối lượng, phạm vi nghiên cứu.............................64.Mục đích. nhiệm vụ nghiên cứu...........

(Luận Văn Thạc Sĩ) Khảo Sát Tín Ngưỡng Giải Hạn Qua Dân Ca Nghi Lễ Tày Ở Pác Nặm - Bắc Kạn

..................75.Phương pỉìáp nghiên cửu...................................8

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN HÀI BANGKHẢO SÁT TÍN NGƯỠNG GĨẤĨ HẠN QUA DÂN CA NGHI LẺ TÀY Ở PẢC NẬM - BẮC KẠNLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÔN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN HÀI BANGKHẢO SÁT TÍN NGƯỠNG GĨẤĨ HẠN QUA DÂN CA NGHI LẺ TÀY Ở PẢC NẬM - BẮC KẠNLUẬN VĂN THẠC sỉ NGÔN