KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người H’mong Ở Sapa Để Phục Vụ Hoạt Động Du Lịch

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người H’mong Ở Sapa Để Phục Vụ Hoạt Động Du Lịch

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người H’mong Ở Sapa Để Phục Vụ Hoạt Động Du Lịch

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP H AI PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH : VIỆT NAM HỌC (VÃN HÓA DU LỊCH)Sinh viên: Lê Th| LanGi

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người H’mong Ở Sapa Để Phục Vụ Hoạt Động Du Lịchiàng viên hướng dẫn: ThS. Vù Thị Thanh HươngHÀI PHÔNG-2019BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNGKHAI THÁC VÀN HÓA Tộc NGƯỜI HMONG Ó S

APA ĐÉ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCHKHÓA LUÂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC HẸ CHÍNH Ql Y NGÀNH: VIỆT NAM HỌC (VÃN HÓA 1)1 LỊCH)Sinh viên: Lê Thị LanGiàng viên hướng (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người H’mong Ở Sapa Để Phục Vụ Hoạt Động Du Lịch

dẫn: ì hs. Vũ Thị Thanh Huo ngHÀI PHÒNG-2019BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆP • • •Sinh viên: Lê Thị

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người H’mong Ở Sapa Để Phục Vụ Hoạt Động Du Lịch

LanMã SV: 1412601089Lớp : VH1802Ngành: Việt Nam học (Vãn hóa du lịch)rên dề tài: Khai thác văn hóa tộc người HTnong ờ Sapa dể phục vụ hoạtđộng du lịch

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP H AI PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH : VIỆT NAM HỌC (VÃN HÓA DU LỊCH)Sinh viên: Lê Th| LanGi

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người H’mong Ở Sapa Để Phục Vụ Hoạt Động Du Lịch Sapa đèphục vụ du lịch.-về thực trạng, tim hiểu nét vãn hóa tộc người H’mong tại Lào Cai, Sapa. trong hoạt động phát triển du lịch.Đề xuất một số giã

i pháp nhằm nâng cao hiệu quà khai thác văn hóa tộc người H’mong dè phục vụ du lịch trong thời gian tới.2.Các tài liệu, số liệu cẩn thiết-Các tài liệu (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người H’mong Ở Sapa Để Phục Vụ Hoạt Động Du Lịch

lý luận cơ bân về du lịch-Các sỗ liệu về kết quà thống kè thực trạng khai thác vãn hóa tộc người H'mong trong các năm từ 2010 tới 20183.Địa diêm thực

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Khai Thác Văn Hóa Tộc Người H’mong Ở Sapa Để Phục Vụ Hoạt Động Du Lịch

tập tốt nghiệp-Tộc người H'mong ở Lào Cai - SapaCẤN Bộ HƯỚNG DẦN ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆPHọ và tên: Vù Thị Thanh Hương

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP H AI PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH : VIỆT NAM HỌC (VÃN HÓA DU LỊCH)Sinh viên: Lê Th| LanGi

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP H AI PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH : VIỆT NAM HỌC (VÃN HÓA DU LỊCH)Sinh viên: Lê Th| LanGi