KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc, Tây Nguyên Của Việt Nam Đến Năm 2020

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         259 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc, Tây Nguyên Của Việt Nam Đến Năm 2020

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc, Tây Nguyên Của Việt Nam Đến Năm 2020

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VTẸN KHOA nọc XÃ HỢINGUYỀN VÃN DŨNGHUY ĐỘNG VÓN ĐẢU Tư PHÁT TiụÊN KINH TÉ - XÃ Hộĩ VÙNG DÂN Tộc THIẾU SỐ VÀ M

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc, Tây Nguyên Của Việt Nam Đến Năm 2020MIÊN NÚI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2020LUẬN ÁN TIÉN sĩ KINH TÉHÀ NỘI - 2014VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMIIỌC VTẸN KTĨOA nọc XÃ IĨỌĨNGUYỀN VÀ

N DUNGHUY ĐỘNG VÓN ĐÀU TU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỪNG DÂN TỘC THIỂU SÓ VÀ MIỀN NÚI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2020Chuyên ngành: Quàn lý kinh tế (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc, Tây Nguyên Của Việt Nam Đến Năm 2020

Mà SỐ: 62.34.04.10LUẬN ẤN TIỀN SÌ KINH TẾNGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC:1.PGS. TS. Dương Văn Sao2.TS. Trần Minh YenHÀ NỘI - 2014LỜI CAM DOANl ôi xin cam đoa

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc, Tây Nguyên Của Việt Nam Đến Năm 2020

n dây là công trinh nghiên cứu cúa riêng tôi. Kêt quả nghiên cứu cua luận án là trung thực và chưa được ai công bô trong bâl kỳ công trình nào.'l ác g

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VTẸN KHOA nọc XÃ HỢINGUYỀN VÃN DŨNGHUY ĐỘNG VÓN ĐẢU Tư PHÁT TiụÊN KINH TÉ - XÃ Hộĩ VÙNG DÂN Tộc THIẾU SỐ VÀ M

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc, Tây Nguyên Của Việt Nam Đến Năm 2020.................. iiDanh mục các chữ viết tat..................................... iiiDanh mục các bàng, phụ lục.....................................

iiiiDanh mục các sơ đồ, biền đồ, hình vè......................Lời câm ơn................................................MÕ ĐẢƯ....................... (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc, Tây Nguyên Của Việt Nam Đến Năm 2020

................................... 11.Tính cấp thiết của đề tài.................................... 12.Tổng quan tình hình nghiên cứu................

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc, Tây Nguyên Của Việt Nam Đến Năm 2020

............... 32.1. Tình hình nghiên cửu trên thê giới......................... 32.2.Tinh hình nghiên cứu ớ Việt Nam............................ 82.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VTẸN KHOA nọc XÃ HỢINGUYỀN VÃN DŨNGHUY ĐỘNG VÓN ĐẢU Tư PHÁT TiụÊN KINH TÉ - XÃ Hộĩ VÙNG DÂN Tộc THIẾU SỐ VÀ M

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VTẸN KHOA nọc XÃ HỢINGUYỀN VÃN DŨNGHUY ĐỘNG VÓN ĐẢU Tư PHÁT TiụÊN KINH TÉ - XÃ Hộĩ VÙNG DÂN Tộc THIẾU SỐ VÀ M