KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         189 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp đâu tại các nước phát triẻn [1 ].[2]. Trong năm 2013. toàn cầu có trên 18 triệu người sông SÓI. hem 3.3 triệu người diet và 10.3 triệu trường hợp mới

mảc đột quỵ nhoi mâu nào. Từ năm 2009 dền 2013, gánh nặng do dột quỵ não liên tục gia lăng, lập trung chu yêu ờ các nước đang phái tricn. với tý lệ l (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

ư vong chiêm 75,2% loàn the giới, trong dô có Việt Nam,. Trong khi dỏ. ớ các nước phát triền, hậu qua do đột quỵ nào có xu hướng không thay đỏi hoặc g

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

iam đi |3|. Vi vậy, mục tiêu lảm giảm tý lệ tứ vong, tản tật do dột quỵ nào luôn mang tính ihừi sự cao và thách thức lớn.Đột quỵ nhoi máu nào cấp tinh

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấpnh xảy ra, lõi trung tâm của vùng nhu mô bị thiếu máu cục bộ sè hoại tử trước liên vả lan dẩn ra khu vực ngoại vi. Vũng • • • • •ngoại vi bị thiêu máu

. bất hoạt nhưng chưa bị hoại từ tế bảo nên cỏ thẻ dược cửu song và phục hoi chức năng trở lại - vùng này dược gọi lã “Penumbra'’ hay “vùng iranh tôi (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

tranh sáng" |4|.Mục tiêu quan trọng hàng dầu cúa diêu trị nhồi mâu năo cấp là bào vệ và cứu sông nhu mô nào ờ vùng thiêu máu cục bộ. còn được gọi là v

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

ùng nữa toi (penumbra). Vũng nhu mô này hoàn toàn có thẻ dược cửu song nếu khôi phục tưới máu kịp ihời. Dê cứu song tề bào nào bị thiếu máu. điều CỎI

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấpưới máu bảng thuốc tiêu huyết khôi Altcplase dường tĩnh mạch van đóng vai trò nên lang và mang tính thời sự2trong cấp cứu đột quỵ nhồi máu nào cấp xới

cùa sổ thời gian cho phép 4.5 giờ [5]. Bang chửng về lợi ích của điêu trị tiêu huyết khỏi dà rõ ràng từ năm 1995, dựa vào các nghiên cứu ngau nhiên, (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

mù đôi. đa trung tâm. so sánh x ới gia dược, điền hình là các thử nghiệm NINDS (1995) ỡ Hoa Kì [6] và ECASS 3 (2008) ở châu Âu [7].Các hướng dan Quỏc

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

lè cập nhật hiện nay đcu khuycn nghị điêu trị ticu huyết khối dường tình mạch băng Alleplase như một phương pháp chuàn, trong cưa sô điểu trị lối đa 4

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp bùng nô như hiện nay, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. trong dó có Việt Nam [3].[8].Vc liêu lượng, các nước Châu Au xà Châu Mỳ sư dụng liều điêu trị

0.9 mg/kg thẻ trọng, dược xem là “liều chuản”. trong khi dỏ, ỡ các nước ('hâu Á. liên phong là Nhật Ban. ưu tiên sữ dụng liêu 0.6 mg. kg X à được gọi (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

là ‘ lieu thấp”. Nhiều nghiên cim ớ Nhật Bán và Đài Loan dà công bố cho thay, sứ dụng liêu thàp có kcl quá phục hôi không thua kém so với kci quà thứ

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

nghiệm liêu chuẩn tại 1 loa Kì, trong khi biên chứng lại thắp hơn nhiều, dặc biệt là biến chứng cháy máu trong sọ [9].[10].Tại Việt Nam. nghiên cứu lâ

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp sò lừ 0 đen 3 giờ. có tý lệ bệnh nhân phục hoi chức năng than kinh tot sau 3 tháng rắt khả quan, lên den 51,51% [11]. Trong khi đó. một nghiên cứu lạ

i Bệnh viện Nhân dàn 115 thành phố Hỗ Chí Minh, diều trị lieu dưới chuân (0,62mg/kg) có kết quá phục hoi tot hơn liêu chuân, tuy nhiên sô bệnh nhân th (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

am gia chưa đu lớn 112|.Đen năm 2016. thừ nghiệm Quốc tế ENCHANTED so sánh kết cục diều trị cua thuôc lieu huycl khôi lieu thâp x à liêu chuàn cưa sô

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

lừ 0 đen 4.5 giờ3dược công bò. Theo dó, hiệu quà cua liêu thâp gân tương dương với liêu chuân xét trên tiêu chi từ vong và tàn tật. Tuy nhiên, tý lệ b

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấphóm điểu trị cưa sò từ 3 đen 4.5 giờ cho thây, lợi ích đicu trị ớ hai nhóm tương đương nhau (51,1% so với 50,1%) [13].Vê nghiên cứu trong nước, đen na

y chưa có công trình nào đê cập riêng dèn diều trị tiêu huyết khối liêu thắp cửa sô mớ rộng ùr 3 dẻn 4.5 giờ.Xuât phát từ nhừng dừ liệu trong nước và (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

Quôc le lieu Iren, chúng tôi tiên hãnh nghiên cứu: “A'ís/ quá điều trị nhoi máu nào trong giai đoạn tù 3 dền 4,5 giờ bảng thuốc tiêu huyết khối Altepỉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

use lieu thâp", nhằm các mục liêu sau:1.Mó ỉa dặc diêm ì âm sàng và hình ãnh chụp cat lóp Vỉ tinh sọ nào cua bệnh nhân nhôi máu nào cấp trong giai doạ

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấpọng) trong thời gian nàm viện, tại thời diêm 3 tháng và các biên cò bất lợi.3.Xác dinh các yêu lô liên lượng vè kha nàng hòi phục chức náng thân kinh

tại thời điếm 3 tháng.4Chương 1 TÔNG ỌIĨAN TẢI LIỆU1.1.Cơ ( HE BẸNH HỌC VÀ PHẤN LOẠI NGUYÊN NHẤN NHOI MÁU NÃO CẤPThuật ngừ đột quỵ nhôi máu nào được s (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

ừ dụng đè mô la các tinh trạng bệnh lí khác nhau, trong dỏ dòng mâu nào den nuôi một phân hoặc toàn bộ nào bị giam, gây tôn thương nhu mỏ nào. Mặc dù

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

trong một sô trường hợp. quá trình thiếu máu có thê mạn tính, nhưng hau het dột quỵ thiêu máu nào đều xay ra một cách đột ngột 1141. Các nghiên cứu tr

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấprong diêu kiện binh thường, lưu lượng dòng máu nào (cerebral bl(X)d flow) phụ thuộc chú yen vào kháng trớ của trong lỏng mạch, liên quan trực tièp den

dường kinh lòng mạch. Giãn mạch làm tăng thê tích mâu den nào và lãng lưu lượng máu nào. trong khi đó. co mạch có hệ quà ngược lại. Lưu lượng máu nào (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

cũng phụ thuộc vảo sự thay dôi của áp lực tưới máu nào.Cơ chế tự diều hòa của não lã hiện tượng hru lượng máu nào dược duy tri ớ một mức độ tương đỏi

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

hàng định cho dù áp lực máu nào bicn đỏi. Den nay, hiện tượng này vần chưa dược hiêu rò, nhưng nõ có thè liên quan den nhicu con dường khác nhau. Các

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấph ra khi áp lực giam xuông. Giam lưu lượng máu não có thê dan đến giàn mạch thông qua cơ chê giãi phóng các chất vậnmạch. Sự giãi phóng nitric oxide c

ủa nội mạc mạch máu cũng dóng vai trò trong cơ che tự điêu hòa.Duy trì lưu lượng máu nâo bới cơ chê tự diêu hòa xảy ra diên hình trong phạm vi áp lực (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

động mạch trung binh từ 60 đen 150 mmHg. Giới hạn trên và dưới có thể khác nhau tùy từng cá thể. Vượt ra ngoài phạm vi nảy. nào không còn kha núng bù

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

trừ cho sự bicn đôi cùa áp lực tưới máu. và lúc này lưu lượng máu nào lăng hay giâm chi còn lệ thuộc thụ dộng vâo sự thay dôi áp lực tưới máu. gây ra

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấpòa cùa nào trong dột quỵ nhôi máu não cấpCơ che tự diêu hòa suy giâm trong một so bệnh li. bao gom dột quỵ nhồi máu não cấp tinh. Khi áp lực tưới máu

nào giam, mạch máu nào SC giàn ra đè tăng lưu lượng máu nào. Giâm áp lực tưới máu xuống dưới ngường nào có thê bù trừ SC dần đến giam lưu lượng máu nà (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Điều Trị Nhồi Máu Não Trong Giai Đoạn Từ 3 Đến 4,5 Giờ Bằng Thuốc Tiêu Huyết Khối Alteplase Liều Thấp

o. Ban đâu. oxy máu phan ứng tâng6

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng

IĐẶT VÁN DẺ •Đột quỵ nào dược coi là nguyên nhân gây tữ vong dửng hàng thứ ba sau bệnh lim mạch và ung thư. đông thời là nguyên nhàn gây làn lậl hàng