KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         181 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

B() GIẢO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁN TIIƠ..0O0..NGUYÊN TIIỊ MỸ DUYÊNCHỌN TẠO GIÓNG LÚA CHỊU MẶN CÓ HÀM LƯỢNG SẤT TRONG GẠO CAO VÀ AMYLOSE THẤPL

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose ThấpLUẶN ÁN TIẾN SÌ CHUYÊN NGÀNH: ( ÔNG NGHỆ SINH HỌC' MÃ NGÀNH; 62 42 20 01CAN TIIƠ, 2019BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC CẢN THƠ..0O0..NGUYÊN THỊ MỸ

DUYÊNCHỌN TẠO GIÓNG LÚA CHỊU MẶN CÓ HÀM LƯỢNG SÁT TRONG GẠO CAO VÀ AMYLOSE THÁPLUẬN ẤN TIÊN Sỉ CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHÊ SINH HỌC MÃ NGÀNH: 62 42 20 01 (Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:PGS.TS. TRÀN THỊ CÚC HÒACẤN THO, 2019TRANG XÁC NHẠN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẨN KHOA HỌCLuận án "Chọn tạo gióng lúa chịu mặn có hãm l

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

ượng sắt trong gạo cao và amylose thấp” do nghiên cứu sinh Nguyền Thi Mv Duyên thực hiện dưới sư hướng dần cùa PGS.TS. Trần Thi Cúc Hòa.Người hướng dầ

B() GIẢO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁN TIIƠ..0O0..NGUYÊN TIIỊ MỸ DUYÊNCHỌN TẠO GIÓNG LÚA CHỊU MẶN CÓ HÀM LƯỢNG SẤT TRONG GẠO CAO VÀ AMYLOSE THẤPL

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấpa học. chi dạy cho lôi rất nhiều trong cách tiếp cận các kiến thức khoa hoc trong lĩnh vục nghiên cứu. Cô dà giúp đờ và hồ Irợ hóa chất, irang thiết b

ị. cùng như kinh phí cho các nghiên cứu để giúp tói hoàn thành tốt luận án Nghiên cửu sinh.Xin chân thành câm (Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

triền Công nghệ Sinh học, Khoa Saư Dại Học và Ban Giám Hiệu Irường Dại học Cần Thơ dà tạo diều kiện thuận lợi trong thực hiện các thu lục cho lôi tron

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

g suốt quá trình học tập Nghiên cứu sinh tại đây.Tôi xin chân thảnh câm ơn sự dạy dỗ nhiệt lình cùa Các ì hẩy. Cô lại Viện Nghiên cứu & Phát triển Côn

B() GIẢO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁN TIIƠ..0O0..NGUYÊN TIIỊ MỸ DUYÊNCHỌN TẠO GIÓNG LÚA CHỊU MẶN CÓ HÀM LƯỢNG SẤT TRONG GẠO CAO VÀ AMYLOSE THẤPL

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấph dạo Viện lúa Đồng Băng Sông Cừu Long, anh chị em tại Bộ môn Công nghệ Sinh học và Bộ môn Di truyền chọn giống dã hồ trợ giúp dờ và tạo mọi diều kiện

thuận lợi cho tôi trong xuốt 4 nãm thực hiện các nghiên cứu tại Viện.Chân thành cảm ơn Lành đạo Bộ môn CNSH, Ban chu nhiệm Khoa Nông nghiệp & TNTN. B (Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

GH Trường Đại học An Giang đà ủng hộ và hồ trợ cho tôi trong suốt thời gian đi học cám ơn các em sinh viên Công nghê Sinh học. Trường Đại học An Giang

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

khóa DHI1SH. DHI2SH. DH13SH. DHI4SH và DH15SH đà hồ trợ lòi trong quá trình thực hiện các thí nghiệm Nghiên cứu sinh.Sau cùng lôi xin được câm em nhừ

B() GIẢO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁN TIIƠ..0O0..NGUYÊN TIIỊ MỸ DUYÊNCHỌN TẠO GIÓNG LÚA CHỊU MẶN CÓ HÀM LƯỢNG SẤT TRONG GẠO CAO VÀ AMYLOSE THẤPL

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấpyen Thị Mỹ DuyêniiTÓM TẤTXâm nhập mặn đã và đang là thách thức lớn đối với nông dân trồng lúa tại vùng Đồng băng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng và cả

nước nói chung. Đồng thời, thị hiếu cùa người liêu dùng ngày cùng cao. vấn đề phẩm chất gạo tốt. ngon com (có hàm lượng amylose thấp) và giàu vi chất (Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

(hàm lượng sát cao) đang được quan tâm hàng đầu. Do đó. cần thiết phài lai tạo và chon lọc giống mói vừa có khá năng trồng được điềm nhiễm mặn mặn. v

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

ừa giàu sẩt vừa có hãm lượng amylose thấp. Mặt khác, nghiên cứu giống lúa có khả năng chiu mặn thông qua sư kết hợp giừa phương pháp lai tạo truyền th

B() GIẢO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁN TIIƠ..0O0..NGUYÊN TIIỊ MỸ DUYÊNCHỌN TẠO GIÓNG LÚA CHỊU MẶN CÓ HÀM LƯỢNG SẤT TRONG GẠO CAO VÀ AMYLOSE THẤPL

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấpng cùa Bò môn Công nghệ Sinh học - Viện lúa ĐBSCL dă chọn được 4 dòng/giống có hàm lượng sắt cao và amylose thắp làm giống mẹ nhận gen (recipient) bao

gồm OM238. OM5451, OM121 và OM231 đế lai tạo với giồng lúa có kha nâng chịu mặn cao là Pokkali (donor, cho gen). Trong quá trinh đánh giá vả chọn lọc (Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

nhận thấy (ồ hợp lai hồi giao OMI2I/Pokkali//OM12I nhiễm bênh vàng lá và ít có tiềm năng nên dà loại bó từ thế hệ BC|F|Ị 3 tồ hợp còn Lại OM231 /Pokk

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

ali//OM231,OM238/Pokkaii//O.M238vàOM545I/Pokkali//OM545I được đánh giá tại Viện lúa ĐBSCL. trong đó thế hệ BC3F4.5 còn được đánh giá ở 2 điếm chịu mặn

B() GIẢO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁN TIIƠ..0O0..NGUYÊN TIIỊ MỸ DUYÊNCHỌN TẠO GIÓNG LÚA CHỊU MẶN CÓ HÀM LƯỢNG SẤT TRONG GẠO CAO VÀ AMYLOSE THẤPL

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấphợp với hàm lượng sát trong gạo lức dao động từ 14.13 - 16.19 mg kg. hàm lượng sắt trong gạo trắng dao động từ 4.55 - 6.65 mg kg. hàm lượng amylose đạ

t lừ 18.12 - 19.95%. Thế hệ BC3F5. chọn dược các dòng triền vọng mang gen chịu mặn có hãm lượng sát cao và hàm lượng amylose thắp bao gồm: dòng BC3F5- (Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

5-I-I thuộc lỗ hợp OM231/Pokkali//OM231 với hàm lượng sắt đạt 16.15 mg/kg và 6.09 mg/kg trong gạo lức và gạo trảng, amylose đạt 17.90%; còn tổ hợp OM2

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

38 Pokkali OM238 đà chon được dòng BC3F5-22-I-I VỚI hàm lượng sắt trong gạo lức và gạo tráng lần lượt là 15.85 mg/kg và 6.02 mg/kg. amylose đạt 19.90%

B() GIẢO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁN TIIƠ..0O0..NGUYÊN TIIỊ MỸ DUYÊNCHỌN TẠO GIÓNG LÚA CHỊU MẶN CÓ HÀM LƯỢNG SẤT TRONG GẠO CAO VÀ AMYLOSE THẤPL

(Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấpềm nâng phát triển ớ vùng ĐBSCL cùng như Là nguồn vật liệu cho các nghiên cứu liếp theo.Từ khóa: lúa chịu mủn. chi thị phân tử SSR. đoạn gen Saltol. h

àm lượng sắt, hàm lượng amylose. (Luận Án Tiến Sĩ) Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Có Hàm Lượng Sắt Trong Gạo Cao Và Amylose Thấp

B() GIẢO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁN TIIƠ..0O0..NGUYÊN TIIỊ MỸ DUYÊNCHỌN TẠO GIÓNG LÚA CHỊU MẶN CÓ HÀM LƯỢNG SẤT TRONG GẠO CAO VÀ AMYLOSE THẤPL