KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         242 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam

LÒI C AM ĐOANTôi xin cam đoan dây ìà công ninh nghiên cừu khoa học dộc ỉập cùa ĩôi. Các ỉhòng lin. sổ liệu Irong luận Ún là Irung thực và có nguồn gốc

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Namc rò ràng. cụ thè. các rrích dần ĩheo dúng quy định. Kổr qua nghiên cữu ĩrong luận ân ìà khách quan, Intng thực. chưa lừng có ai còng bố trong hai kỳ

còng irình nghiên cứu nào khác.TẤC GIA LƯẠN ÁNĐặng Thị Hà1MỤC LỤCLÒI CAM DOA.NPHẢN .MÒ DÀI’........................................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam

11.rinh càp ihicl cúa đê lài nghiên cứu:..............................12.Mục đích nghiên cứu cúa luận án:...................................53.Đối tượ

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam

ng. phạm vi nghiên cửu:.....................................54.Phương phãp nghiên cứu:............................................65.('âu hói nghiên c

LÒI C AM ĐOANTôi xin cam đoan dây ìà công ninh nghiên cừu khoa học dộc ỉập cùa ĩôi. Các ỉhòng lin. sổ liệu Irong luận Ún là Irung thực và có nguồn gốc

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam........................................9CH VONG 1: TỎNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CƯU LIÊN QUAN DÉN ĐẺ TÀI...............................................

..................101. Tổng quan tình hình nghiên cứu....................................101.1.Các nghiên cứu ở nước ngoài............................ (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam

.........101.1.1. về mặt lý luận..............................................111.12. về thực liền.................................................131

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam

.2.Mót số nghiên cửu cua các lác già trong nước....................171.3. Kết quã có thể rút ra lừ các nghiên cứu trên....................231.4. Những

LÒI C AM ĐOANTôi xin cam đoan dây ìà công ninh nghiên cừu khoa học dộc ỉập cùa ĩôi. Các ỉhòng lin. sổ liệu Irong luận Ún là Irung thực và có nguồn gốc

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam LUẬN ví: VÓN DẤU TƯ VÀ HUY DỘNG VÓN ĐẤU Tư NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tllực IIIẸN CÁC Dự ÂN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TÓC Ớ MẸT NAM...........................

................292.1.Vốn dầu tư......................................................292.1.1.Khái niệm, ban chất vã dặc diêm cua vốn. vốn dầu nr..... (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam

....292.1.2.MỘI số vân đe cơ bân ve nguồn vốn đâu lư phái Iricn kêl câu hạ lâng kinhle - xà hội.......................................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam

.342.1.3.Các kênh huy dộng vồn dầu rư................................392.2.Các hinh thirc và diều kiện huy dộng vốn ngoài ngân sách dể thực hiện cácdự

LÒI C AM ĐOANTôi xin cam đoan dây ìà công ninh nghiên cừu khoa học dộc ỉập cùa ĩôi. Các ỉhòng lin. sổ liệu Irong luận Ún là Irung thực và có nguồn gốc

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Namiện huy dộng vốn ngoài ngân sách dế thực hiện các dự ân dường cao tốc ở Việt Nam.................................................64li2.3.Kinh nghiệm c

ua các nước trong huy dộng vốn ngoài ngân sách dế thực hiện (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Nhà Nước Để Thực Hiện Các Dự Án Xây Dựng Đường Cao Tốc Ở Việt Nam

LÒI C AM ĐOANTôi xin cam đoan dây ìà công ninh nghiên cừu khoa học dộc ỉập cùa ĩôi. Các ỉhòng lin. sổ liệu Irong luận Ún là Irung thực và có nguồn gốc