KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Phong Vũ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         78 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Phong Vũ

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Phong Vũ

B0 GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP IIẢÌ PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Nguyền Kim QuyênGiáng vi

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Phong Vũiên hướng dần : ThS. I rân Thị Thanh PhươngHAI PHÒNG-2019BỌ GIÁO DỤC yÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGHOÀN THIẸN TÔ CHỨC KÉ TOÁN THANH TOÁN

VỚI NGƯỜI Ml A, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẠN TẢI PHONG VŨKHÓA LUẬN TÓT NGHIẸP DẠI HỌC HẸ CHÍNH QUY NGÀNH: KẼ TOÁN - KIEM TOÁNSinh viên: Nguyễn Kim Q (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Phong Vũ

uyênGiàng viên hướng dẫn : ThS. Trần Thị Thanh PhươngHÃI PHÒNG -2019BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÀN LẠP HAI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆP

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Phong Vũ

• • •Sinh viên: Nguyền Kim Quyên Mà SV: 1412401233Lớp: ỌT1802KNgành: Kế toán - Kiềm toánTên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mu

B0 GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP IIẢÌ PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Nguyền Kim QuyênGiáng vi

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Phong Vũthực tiền, các số liệu cần tinh toán và các ban vè).'''Tìm hiểu lý luận về tổ chức kế toán thanh toán với người mua. người bán trong doanh nghiệp.'''T

ìm hiểu thực trạng tồ chức kế toán thanh toán với người mua. người bán tại công ty TNHH Vận Tãi Phong Vù✓Đánh giá ưu, khuyết diêm cơ bàn trong tố chức (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Phong Vũ

cóng tác kế toán nói chung cùng như công tác kế toán thanh toán tại Công ty TNHH Vận Tai Phong Vù nói riêng lâm cơ sở đề đề xuất các biện pháp giúp đ

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Phong Vũ

ơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kể toán.2.Các số liệu cần thiết đê thiết kế. tinh toán.sCác vãn ban cua Nhà nước về chế độ kế toán liên

B0 GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP IIẢÌ PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Nguyền Kim QuyênGiáng vi

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Phong Vũđến tổ chức ké toán thanh toán tại Cóng tỵ TNHH Vận Tai Phong Vù. sư dụng số liệu năm 2017 phục vụ công tác.3.Địa điếm thực tập tot nghiệp.Công ty TNH

H Vận Tài Phong VũĐịa chi trụ sỡ: số 316 Đà Năng, Phường Vạn Mỳ. Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.CẤN BỌ HƯỚNG DẦN ĐẾ TẢI TÓT NGHIỆPNgười hướng đản (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Thanh Toán Với Người Mua, Người Bán Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Phong Vũ

thứ nhât:Họ và tên: Trần Thị Thanh PhươngHọc hàm. học vị: Thạc sì

B0 GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP IIẢÌ PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Nguyền Kim QuyênGiáng vi

B0 GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP IIẢÌ PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Nguyền Kim QuyênGiáng vi